Zastupitelstvo obce je voleno z řad občanů obce v komunálních volbách.

Zvolení členové Zastupitelstva:

Ing. Petr Kindl - starosta
Jaroslav Vanča - místostarosta
Miloš Jirsa Dis.
Mgr. Petra Hartmanová MBA
RNDr. Blanka Horáčková
Milena Doušová  - člen rady
Jiří Jelínek
Ing. Aleš Král  předseda kontrolního výboru
Mgr. Jaroslav Král - člen rady 
Ing. Dagmar Opalecká
Marek Poch
MUDr. Jana Rážková
Mgr. Filip Snášel
Petr Šatra
Ing. Michal Vogel  - člen radypředseda finančního výboru

Zastupitelstvo rozhoduje vždy ve věcech samostatné působnosti obce, ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon, volí ze svého středu starostu, místostarostu a další členy rady obce, zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány vždy výbor finanční a výbor kontrolní, případně další podle své potreby, může v částech obce zřizovat osadní výbory, jeho pravomoc je vyjádřena v ust. § 84 a 85 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znení, je mu vyhrazeno mj. vydávat obecně závazné vyhlášky obce a rozhodovat o majetkoprávních úkonech obce. Zasedání zastupitelstva je vždy veřejné. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby; v obcích, v nichž se volí rada obce, se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který je k nahlédnutí na obecním úřadě. Podrobnosti o jednání zastupitelstva jsou upraveny jednacím řádem.