Informace k poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Budyně nad Ohří

Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce po novele zákona 250/2000 Sb.
Účelem těchto pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování finančních prostředků fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Budyně nad Ohří na podporu činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru.

Podmínky pro poskytnutí a vyúčtování dotace:

 • Dotace může být poskytovatelem poskytnuta právnickým i fyzickým osobám.
 • Dotace se poskytuje zpravidla za účelem podpory sportu, kultury, sociální sféry a volnočasových aktivit.
 • Žadatel předkládá poskytovateli žádost o dotaci na předepsaném, řádně a úplně vyplněném formuláři, který tvoří přílohu těchto pravidel a je k dispozici na MěÚ Budyně nad Ohří a zde.
 • Žádost o dotaci do výše 50.000,-- Kč projedná a schvaluje rada města Budyně nad Ohří
 • Žádost o dotaci nad 50.000,-- Kč, včetně dodatků, projedná a schvaluje zastupitelstvo města Budyně nad Ohří
 • Projednány budou pouze správně vyplněné a úplné žádosti se všemi požadovanými povinnými přílohami.
 • Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.
 • Po schválení poskytnutí příspěvku ve výše uvedených orgánech města, bude vyhotovena veřejnoprávní smlouva dle § 10a odst. 5 zák. 250/2000 Sb. /dále jen smlouva/, na základě které budou finanční prostředky poukázány na bankovní účet žadatele, výjimečně vyplaceny z pokladny města.
 • Finanční příspěvek je účelový a přidělené prostředky lze použít pouze na účel, na který byly schváleny.
 • Žadatel je povinen předložit vyúčtování dotace na předepsaném formuláři , dle uzavřené smlouvy.
 • Včasné, správné a úplné vyúčtování je předpokladem pro posouzení žádosti v dalších letech.
 • V případě, že žadatel nenaplní plánované náklady nebo jinak poruší pravidla smlouvy, je povinen vrátit poměrnou část, případně celou částku poskytnuté dotace na účet poskytovatele, dle pokynů ve smlouvě.
 • Žadateli, který má závazky vůči poskytovateli, nemůže být dotace poskytnuta.
 • V případě zamítnutí poskytnutí finančních prostředků bude žadatel písemně vyrozuměn.
 • Žadatelé o dotace odpovídají za pravdivost údajů v žádostech.

Tato pravidla byla schválena radou města Budyně nad Ohří dne 1.6.2015.

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro fyzické a právnické osoby (DOC)