Odprášení areálu společnosti SONO PLUS, s.r.o., registrační číslo projektu CZ.02.2.28/0.0/0.0./20_154/0014322

_____________________________________________________________________

Usnesení členské schůze ze dne 29. 11. 2022

             Příloha č. 1 - Schválený rozpočet příjmů a výdajů za rok 2023

             Příloha č. 2 - Stanovy Sdružení obcí pro nakládání s odpady

_____________________________________________________________________

Ceník kompostárna od 1.1.2023

Ceník recyklace od 1.1.2023

Ceník skládka od 1.1.2023

Ceník drcení biologicky drcených odpadů od 1.1.2023

_____________________________________________________________________

Usnesení členské schůze - 26. května 2022

              Příloha č. 7 - Závěrečný účet za rok 2021

                            Příloha č. 7.1 - 2a) Výkaz zisku a ztráty

                            Příloha č. 7.2 - 2b) Rozvaha

                            Příloha č. 7.3 - 2c) Příloha

                            Příloha č. 7.4 - Zpráva auditora

              Příloha č. 8 - Rozpočet + rozpočtové opatření č. 1/2022

______________________________________________________________________

Projekt - Pořízení technického vybavení ke zpracování kompostu na skládce SONO

Propagace krajského úřadu na strojích SONO+

______________________________________________________________________

Průvodka odpadu - čestné prohlášení - dodací list

Základní popis odpadu

Základní popis odpadu

Písemná informace o odpadu

ZPO 150106 k doplnění

ZPO 170904 k doplnění

ZPO 200307 k doplnění

Ceník kompostárna od 1. 1. 2022

Ceník recyklace od 1. 1. 2022

Ceník skládka od 1. 1. 2022

______________________________________________________________________

Informace o krizovém řízení (telefonní čísla tísňových linek, informace o zásadách chování při mimořádných událostech nebo krizových situacích) jsou na webových stránkách Města Roudnice nad Labem (https://www.roudnicenl.cz/samosprava/krizove-situace) ve složce „Samospráva – Krizové situace“ a na webových stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje (https://www.kr-ustecky.cz/krizove%2Dsituace/ms-272331/p1=272331) ve složce „Krizové situace", dále na portálu krizového řízení (https://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/) a ve ,,Stavech a průtocích na vodních tocích" (https://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/pc/PC).

Informace k poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Budyně nad Ohří

Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce po novele zákona 250/2000 Sb.
Účelem těchto pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování finančních prostředků fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Budyně nad Ohří na podporu činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru.