Usnesení z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ nad Ohří I/2009 ze dne 2. 3. 2009

1/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání a jeho rozšíření o bod: „Pravidla odměňování neuvolněných zastupitelů", dále schvaluje návrhovou komisi ve složení:  M. Jelínková, Fr. Prasátko a RNDr. B. Horáčková, a ověřovatele zápisu ve složení: p.J.Stross a V. Svoboda.

2/2009/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 11  a  4  omluveni. Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města zapisovatelkou paní Šifaldová.

3/2009/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých tří jednání čísla usnesení 50 - 63/2008/ZM, 64 - 72/2008/ZM, 73 - 85/2008/ZM.

4/2009/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady v období od 2. 9. 2008 - 31.12.2008, od 1. 1. 2009 - 2. 3. 2009 (5 zasedání - č.17 až 21/2008, dále pak zasedání rady č.1/2009 až 4/2009).

5/2009/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o hospodaření města k 31. 12. 2008.

6/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje  rozpočet města Budyně nad Ohří na rok 2009 ve výši 37.928,00 tis. Kč v příjmech i ve výdajích včetně financování a to v těchto  závazných ukazatelích:

Příjmy


Rozpočet

Položka - název položky

tis. Kč

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

3350

1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti

550

1113 Daň z příjmů FO - zvláštní sazba

270

1121 Daň z příjmů právnických osob

4800

1122 Daň z příjmů právnických osob za obec

1472

1211 Daň z přidané hodnoty

6812,70

1332 Poplatky za znečišťování ovzduší

5

1334 Odvody za odnětí půdy

6

1341 Poplatek ze psů

45

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

80

1347 Poplatek za provozování hracích přístrojů

130

1351 Odvoz z výtěžku provozování loterií

60

1361 Správní poplatky

170

1511 Daň z nemovitosti

1900

2460 Splátky půjček od obyvatelstva

300

4111 Neinvestiční dotace /volby/

0

4112 Neinvestiční přijaté dotace za státního rozpočtu

466,30

4113 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu., SDFDI -lávka a chodníky (org.213)

0

4116 Ostatní neinvestiční dotace (VPP 100) (hradby 400tis.)

500

4121 Dotace od obcí

80

4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů   (UZ 154 hasiči) (sklepy 129 tis,org.21

0

4213 Investiční dotace se SFDI (lávka a chodníky, org.213)

0

4216 Investiční dotace (kanalizace org. 28)

1971

4222 Investiční přijaté dotace od krajů (kanalizace -org.  )

1725

Celkem daňové příjmy

24.693


Rozpočet

Paragraf - název paragrafu

v tis. Kč

1012 Zemědělství

0

1031 pěstební činnost

0

1032 podpora ostatní činnosti

0

2212 silnice

0

2219 komunikace (chodník Pražská)

0

2321Odvád.a čištění odp. vod  (SVS)

520

3111 Mateřská škola

50

3113 Základní škola

150

3141 Školní jídelna

50

3149 Ostatní zařízení související s výchovou

20

3313 film.tvorba

0

3314 Knihovna

15

3315 Muzeum (3315/2112 )

200

3319 Ostatní záležitosti kultury

30

3322 Zachování a obnova kulturních památek

140

3326 pořízení a zachování památek

0

3329 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0

3341 Rozhlas

15

3511 Všeobecná ambulantní péče (3511/2111)

580

3612 Bytové hospodářství

5500

3613 Nebytové

200

3619 Ostatní rozvoj bydlení /prodeje parcel/

1000

3631 VO

5

3632 Pohřebnictví (2111)

130

3633 Inženýrské sítě

0

3639 Komunální služby a územní rozvoj

1030

3722 Sběr a svoz kom.odpa.

460

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

100

3745 Péče o vzhled obcí

0

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

25

5311 Bezpečnost a veř.poř.

10

5512 PO (5512/2111)

10

6112 zastupitelstvo

0

6171 Činnost místní správy

65

6310 Obecné příjmy

170

6402 Finanční vypořádání minulých let

0

6409 Ostatní činnost jinde nezařazená

0

Celkem příjmy nedaňové

10.475,00

Příjmy úhrnem  24.693 + 10.475 = 35 168,-

Výdaje


Rozpočet

Paragraf - název paragrafu

tis. Kč

1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství

0

1031 pěstební činnost

16

1032 Lesní hospodářství

0

1036 Správa v lesním hospodářství

44

2212 Silnice

200

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (6121org.213lávka+chod.) (5171org.41Ladova.) (5139 a5171org.22Pražská.)

2969

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

5

2229 Infor.systém

0

2310 pitná voda

10

2321 Odvádění a čištění odpadních vod (III.etapa )

5300

2331 Protipovodňová opatření (org.214)

0

2333 Vodní nádrže

80

3111 Předškolní zařízení

370

3113 Základní škola

1700

3141 Školní jídelna

500

3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním (letní tábor)

120

3313 Kino

35

3314 Knihovna

375

3315 Muzeum

355

3319 Ostatní záležitosti kultury

1000

3322 Zachování a obnova kulturních památek  (obnova hradeb 5171 UZ20 800.Kč) ost.5171

945

3326 Pořízení a zachování hodnot místního kulturního a historického

200

3329 Ost.záležitosti ochrany památek

25

3341 Rozhlas a televize

420

3392  Zájmová činnost (klubovna)

0

3399 Ostatní záležitosti kultury

40

3412 Sportovní zařízení

0

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

50

3421 Dětská hřiště

20

3511 Všeobecná ambulantní činnost

572

3519 Ostatní ambulantní činnost

0

3612 Bytové hospodářství

5100

3613 Nebytové hospodářství

25

3631 Veřejné osvětlení

350

3632 Pohřebnictví

420

3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí

0

3635 Územní plán     (6119)

60

3639 Komunální služby

1300

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu

1200

3725 Využívání a zneškodňování odpadu

150

3741 Ochrana druhů stanovišť

5

3744 Protierozní, protipovodňová ochrana

0

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1430

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

400

4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence

15

5212 Ochrana obyvatelstva

0

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

700

5512 Požární ochrana

300

6112 Zastupitelstva obcí

1900

6115 Volby do zastupitelstva krajů

0

6171 Činnost místní správy

6585

6310 Obecné výdaje z finančních operace

40

6399 Ostatní finanční operace (daň za obec)

1472

6402  Vratky veř. rozpočtů   (5363 volby)

9

6409  Ostatní činnosti jinde nezařazené

20

Výdaje celkem

36.828,00


Financování

Položka

Příjem tis.Kč

Výdaje tis. Kč

rozpočtová

změna, tis.Kč

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech

2.760


8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček

1.100

Celkem financování

2.760

1.100


Z toho Činnost místní správy par. 6171 - rozpočtována do položek výdajů


Rozpočet

Položka - název položky

tis. Kč

5011 Platy zaměstnanců

2945

5021 Ostatní osobní výdaje

70

5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení

a příspěvek na zaměst.

725

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

250

5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

15

5132 Ochranné pomůcky

2

5136 Knihy, tisk

50

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

90

5138 Nákup zboží

5

5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného

175

5151 Studená voda

25

5153 Plyn

130

5154 Elektrická energie

200

5162 Služby pošt

25

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

370

5163 Služby peněžních ústavů

30

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

60

5167 Služby školení, vzdělávání

50

5169 Nákup služeb jinak nespecifikovaných

210

5171 Opravy a udržování

120

5172 Programové vybavení

40

5173 Cestovné

360

5175 Pohoštění

30

5176 Účastnické poplatky

5

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené

15

5189 Poskytované zálohy

45

5194 Věcné dary

2

5222 Neinvestiční dotace

0

5223 Neinvestiční transfery církvi

20

5229 Dotace neziskovým organizacím

100

5321 Neinvestiční dotace obcím

0

5329 Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům (mikroreg.aj.)

80

5361 Nákup kolků

6

5362 Platby daní a poplatků (daň z převodu)

5

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - sociální fond

160

5660 Neinvestiční půjčky obyvatelstvu - fond rozvoje bydlení

50

5901 Nespecifikované rezervy

0

6122 Stroje, přístroje a zařízení

60

6125 Výpočetní technika

60

Činnost místní správy celkem - par. 6171

6585

Rekapitulace příjmů a výdajů v tis. Kč

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

24.693,00

XX

Příjmy dle paragrafů

10.475,00

XX

Běžné výdaje

XX

28.828,00

Investiční výdaje

XX

8.000,00

Mezisoučet

35.168,00

36.828,00

Financování

Dofinancování ze zůstatku 2008

2.760,00

Úvěry                                                 1.100,00

Celkem:

37.928,00

37.928,00

7/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města Budyně nad Ohří na roky  2010 až 2012 v  těchto závazných ukazatelích:

Č.ř.


Rozpočtový výhled v tis. Kč na r.  2010, 2011 a 2012


rok 2010

rok 2011

Rok 2012

A


Počáteční stav peněžních prostředků k l.l.

5800

3300

2300

P1

Třída 1

Daňové příjmy

22000

22000

23000

P2

Třída 2

Nedaňové příjmy

9000

10000

10000

P3

Třída 3

Kapitálové příjmy (platba za kabel.televizi, prodej parcel, vod.a kanal. SVS)

1000

1000

2000

P4

Třída 4

Přijaté dotace (hradby, kanalizace III.etapa, rybník)

5000

6000

5000

Pc

Příjmy celkem po konsolidaci


37000

39000

40000

P5

- úvěry pol. 8113,

-

-

P6

- úvěry pol. 8123

P8

dluhopisy - pol.8111

-

-

P9

dluhopisy - pol.8121

-

-

P10

ostatní

-

-

Pf

P5ažP10

Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita

P

Pc+Pf

Konsolidované příjmy celkem


37000

39000

40000

V1

Třída 5

Běžné neinvestiční výdaje ř. 4210

32000

32500

32800

V2

Třída 6

Kapitálové /investiční/ výdaje ř.4220

6000

6000

6000

Vc

V1+V2

Výdaje celkem po konsolidaci

38000

38500

38800

V4

- splátka krátkodobých úvěrů (pol. 8114)

-

-

V5

- splátka dlouhodobých úvěrů (pol.8124)

1500

1500

1700

V7

- dluhopisy - 8112

-

-

V8

- dlouhodobé dluhopisy - 8122

-

-

V9

- ostatní

-

-

Vf

V4-V9

Splátky celkem

1500

1500

1700

V

Vc+Vf

Konsolidované výdaje celkem


39500

40000

40500

D

P-V

Hotovost běžného roku k 31. 12.

3300

2300

1800

Přijatý úvěr na 14 b.j. je splatný v roce 2011, roční platba činí 144 tis. Kč

Přijatý úvěr na 16 b.j. je splatný v roce 2019, roční platba činí  781,8 tis. Kč

Přijatý úvěr na 20 b.j. je splatný v roce 2020,

Roční platba činí 812,5 tis. Kč

8/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely určené ke stavbě rodinného domu - číslo parcel 612/123 o výměře 716 m2 manželům Jitce a Aleši Královým formou „Kupní smlouvy" za kupní cenu v místě obvyklou stanovenou usnesením č. 77/2004/ZM z 18.10. 2004. Zákonná lhůta pro zveřejnění byla naplněna 1.3.2009, zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.

9/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje zpětný odkup  pozemkové parcely č. 612/140 o výměře 332 m2 v k.ú. Budyně nad Ohří určeného ke stavbě  řadového domku od slečny P. Svádové z Martiněvse formou „Kupní smlouvy" za kupní cenu 190.003,- Kč a zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.

10/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje po uskutečnění převodu vlastnictví 612/140 na město Budyně nad Ohří zveřejnění záměru města prodat tento pozemek na stavbu řadového domu.

11/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast k přidělené dotaci z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací pro rok 2009 ve výši 400 tis. Kč na opravu hradeb.

12/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje v případě přidělení dotace finanční spoluúčast na  akci: „Odbahnění a následná oprava rybníku v Budyni nad Ohří".

13/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast pro rok 2009 na akci: „Oprava kapličky Břežany nad Ohří"  k podávané žádosti o dotaci z dotačního titulu Programu obnovy venkova vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj ve výši cca 156 tis. Kč tak, aby spoluúčast pokryla 30% z celkových nákladů.

14/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast města na akci: „Obnova brány a branky v ohradní zdi areálu hřbitova a kostela v Kostelci nad Ohří" minimálně ve výši 22.546,- Kč, jedná se o  program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

15/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast pro rok 2009 na akci: „Záchrana sklepů vodního hradu Budyně nad Ohří".

16/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci ( požadavek ve výši 4.980 tis.Kč) na Státní fond dopravní infrastruktury na akci: „II.etapa - Chodník Slánská ulice, tj. pokračování akce: „Vybudování bezbariérové lávky a chodníků do okrajových částí města Budyně nad Ohří".

17/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast pro rok 2009 na akci „II.etapa - Chodník Slánská ulice, tj. pokračování akce: „Vybudování bezbariérové lávky a chodníků do okrajových částí města Budyně nad Ohří"ve výši cca 1.250 tis.Kč, tak, aby spoluúčast pokryla 20% z celkových nákladů na tuto akci.

18/2009/ZM

  • Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci na ROP Severozápad na akci: „Komplex veřejného sportovního zařízení - I.etapa tělocvična", výše celkových způsobilých výdajů činí 23,518.710,00 Kč vč. DPH.
  • Zastupitelstvo města schvaluje zajištění finančního krytí projektu připraveného k předložení do ROP Severozápad, a to v celkové výši 24,177.042,00 Kč  včetně nezpůsobilých výdajů. Komplex veřejného sportovního zařízení - I.etapa tělocvična" - všechny tři etapy (dle potřeby) budou kryty ze závazného úvěrového příslibu ve výši 23,518.710,00 Kč.
  • Zastupitelstvo města schvaluje spolufinancování projektu připraveného k předložení do ROP Severozápad z prostředků obce, a to v minimální výši 7,5 %  celkového finančního rozsahu projektu, tj. 1,763.903,00 Kč následovně:
  • První etapa (5,344.313,- Kč) „Komplex veřejného sportovního zařízení - I.etapa tělocvična"- spolufinancování projektu obcí ve výši minimálně 7,5 % z první etapy  finančního rozsahu projektu, tj. 400.823,- Kč;
  • Druhá etapa (8,511.171,- Kč) „Komplex veřejného sportovního zařízení - I.etapa tělocvična"-  spolufinancování projektu obcí ve výši minimálně 7,5 % z druhé etapy finančního rozsahu projektu, tj. 638.338,- Kč
  • Třetí etapa  (9,663.225,- Kč) „Komplex veřejného sportovního zařízení - I.etapa tělocvična" - spolufinancování projektu obcí ve výši minimálně 7,5 % z třetí etapy finančního rozsahu projektu, tj. 724.742,- Kč.
  • Zastupitelstvo města schvaluje zajištění závazného úvěrového příslibu ve výši  23,52 mil. Kč na  zajištění finančního krytí projektu „Komplex veřejného sportovního zařízení - I.etapa tělocvična" pro žádost z ROP  Severozápad.

19/2008/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast pro rok 2009 na akci: „Úprava Masarykova náměstí" k podávané žádosti o dotaci z dotačního titulu Programu obnovy venkova vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj ve výši cca 122 tis. Kč tak, aby spoluúčast pokryla 30% z celkových nákladů.

20/2009/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt „Rozvojové aktivity města Budyně nad Ohří a partnerských subjektů v letech 2009 - 2015" s celkovými náklady ve výši 1.963,50 tis. Kč.
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zajištění financování projektu v této výši:

  • spolufinancování města ve výši 147.262,50 Kč (tedy 7,5 % celkových nákladů),
  • předfinancování projektu ve výši celkových nákladů 1,963.500 Kč (tedy 100 % celkových nákladů.

21/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o uzavření smlouvy  budoucí  o zřízení věcného břemene s ČEZ distribuce na p.č. 56/12, 55/1, 74/2 v k.ú. Nížebohy na akci „Nová pokládka zemního kabelu VN a NN včetně instalace nové stožárové trafostanice 1x250KVA pro přípr.zahr.kol. Vinička" v k.ú. Nížebohy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

22/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy darovací či smlouvy o zřízení   věcného břemene s Ústeckým krajem (SÚS) na p.č. 1422/2, 1422/3 na pozemky pod chodníkem v Děkanské ulici a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

23/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na stavbu: „Budyně n/O, Slánská-NN rekonstrukce" na poz. parc.č. 1467, 517/1, 517/33, 517/29 a 1410/11, 505/5, 1469/5, 1469/2 a st. 152 vše k.ú. Budyně nad Ohří a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

24/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s Úřadem pro zastupování státu na p.č. 1427/7, 1427/11, 1427/12, tj. pozemky pod chodníkem v Děkanské ulice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

25/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene  s Lesy ČR na pozemek  pod chodníkem, p. č. 1422/4 dle oddělovacího geometrického plánu č. 472-1/2009 nebo uzavření smlouvy kupní a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

26/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s paní Divišovou na p.č. 1427/9 o výměře 14m2 na pozemek pod chodníkem dle geometrického plánu č. 472-1/2009.

27/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací o převodu části pozemku p.č.1469/1 v k.ú. Budyně nad Ohří od Ústeckého kraje v rozsahu nově budovaného chodníku v ulici Slánské v Budyni nad Ohří.

28/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Budyně nad Ohří na spolufinancování případného dotačního titulu na opravu soch a průčelí kostela sv. Václava v Budyni nad Ohří pro rok 2009.

29/2009/ZM
Zastupitelstvo města tímto schvaluje budoucí prodej stavby „Budyně nad Ohří - kanalizace - III.etapa" společně s předloženou smluvní dokumentací, která obsahuje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, Smlouvu o budoucí smlouvě o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a to včetně příloh a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

30/2009/ZM
Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku 515/5 v k.ú. Budyně nad Ohří p.Vránovi a nabízí mu dlouhodobý pronájem tohoto pozemku.

31/2009/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2008.

32/2009/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí výroční zprávu za rok 2008 o poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

33/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje prodej 2.318.259 ks podílových listů Pioneer UniCreditBank  a pověřuje starostu města k uskutečnění tohoto prodeje.

34/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje „Pravidla pro vyplácení odměn neuvolněných zastupitelů č. I/2009" v souladu se zákonem č. 20/2009 Sb. s platností od 1.4.2009  - viz příloha tohoto usnesení.

35/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Knihovnímu řádu Místní knihovny v Nížebohách.

36/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Knihovnímu řádu Místní knihovny v Pístech.

37/2009/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zřízení místního pracoviště Czech POINT s využitím dotace ze strukturálních fondů EU ve výši 68.540,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje „Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro zřízení pracoviště Czech POINT" a souhlasí se spolufinancováním projektu ve výši 15% z prostředků obce.

38/2009/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje úplatný převod od Pozemkového fondu a to zemědělských pozemků podle § 5 odst. l zákona č. 95/1999 Sb. a to p.č. 102/5, 102/8 a 102/9, vše orná půda v k.ú. Nížebohy, dle územního plánu se jedná o zastavitelné pozemky v průmyslové zóně. Zároveň zastupitelstvo schvaluje úhradu kupní ceny před podpisem smlouvy v plné výši a pověřuje starostu podpisem této smlouvy o úplatném převodu s PF ČR, územní pracoviště Litoměřice.