Usnesení z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ nad Ohří III/2009 ze dne 26. 8.  2009

51/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání s doplněním bodu: „Rozšíření pořízení změny územního plánu o další lokality" a dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: Marie Čížková, Milena Doušová a Miloš Šifalda a ověřovatele zápisu ve složení: RNDr. B. Horáčková a Ivan Munzar.

52/2009/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 9.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města zapisovatelkou paní Šifaldová.

53/2009/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. 39 - 50/2009/ZM.

54/2009/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí podání zprávy starosty o činnosti rady z období od 3.3.2009 do 24.8.2009.

55/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo II., tj. navýšení rozpočtu příjmů včetně financování na 42.049,90 tis. Kč, navýšení výdajů včetně financování na 42.049,90 tis. Kč - viz přiložená rekapitulace.

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

24.817,00

XX

Příjmy dle paragrafů

10.625,00

XX

Běžné výdaje

XX

29.934,00

Investiční výdaje

XX

8.118,00

Mezisoučet

35.442,00

38.052,00

Financování

financování ze zůstatku r.2008         6.607,90

Úvěry             3.997,90

Celkem:

42.049,90

42.049,90

56/2009/ZM
Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemkové parcely č. 344/1 v k.ú. Budyně nad Ohří o výměře 229 m2 s tím, že je možné jednat o případné výměně za jiný vhodný pozemek.

57/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje „Smlouvu o budoucí darovací smlouvě" s dárcem „Ústeckým krajem", kterým bude městu darována část komunikace 1469/1 pro stavbu chodníku v ulici Slánské. Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

58/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje „Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany" s obcí Žabovřesky.

59/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje „Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany" s městem Libochovice.

60/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje „Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany" s obcí Chotěšov.

61/2009/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje převod finančních prostředků souvisejících s pořádáním akcí „Festivalové léto 2009" a to pořadateli: Nadaci historické a kulturní dědictví regionu města Budyně nad Ohří ve výši 158 980,- Kč s tím, že převod bude uskutečněn z pokladny města do pokladny Nadace.

62/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření pořízení změny územního plánu o lokalitu Kostelec nad Ohří-objekt čp.13 s náležícími pozemky na plochu smíšenou-obytnou, popřípadě na plochu občanské vybavenosti a lokalitu Budyně nad Ohří-p.č.52/2, kde se jedná o změnu na plochu smíšenou - obytnou.

63/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje  podání žádosti města na Ministerstvo kultury ČR o finanční podporu z Programu regenerace MPR a MPZ na opravu hradeb vodního hradu a bašty III na rok 2010.

64/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí vlastnického práva k poz. č. 483/1, /2 a /3 - lesní pozemky Křepelka v k.ú. Budyně nad Ohří a to z důvodu, že se jedná o historický majetek obce dle §2 a 2a zákona č. 172/1991 Sb. v platném znění a zároveň pověřuje starostu podpisem „Souhlasného prohlášení".

65/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje Statut Sociálního fondu města  Budyně nad Ohří a zároveň pověřilo starostu k podpisu statutu a kolektivním vyjednáváním a k podpisu kolektivní smlouvy.