50/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. A. Líbal, pí RNDr. Horáčková a M. Šifalda a ověřovatele zápisu ve složení: Ivan Munzar a Ing. Petr Kindl.

 

51/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 13 a 2 omluveni.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.

 

52/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odročení provedení kontroly usnesení na příští jednání zastupitelstva.

 

53/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odročení zprávy starosty o činnosti rady na příští jednání zastupitelstva.

 

54/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje 3.Rozpočtové opatření, tj. navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích včetně financování o 203.000,- Kč – viz níže uvedená rekapitulace:

 

 

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

 

23.021,00

XX

Příjmy dle paragrafů

10.597,00

XX

Běžné výdaje

 

XX

35.241,00

 

Investiční výdaje

 

XX

927,00

Mezisoučet

33.618,00

36.168,00

Financování

 

Dofinancování ze zůstatku r.2011           4.000,00

 

 

Úvěry           1.450,00

Celkem:

37.618,00

37.618,00

 

55/2012/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření trojstranné dohody na postup koupě stodoly na st.p.č. 122 a pozemků - st.p.č. 122 o výměře 104 m2 a zahrady p.č.77 o výměře 120 m2 vše k.ú. Budyně nad Ohří mezi majitelem zapsaným na katastru nemovitostí, původní prodávající a budoucím kupujícím (městem Budyně nad Ohří) za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 280.000,- Kč a dále bude v dohodě uvedeno, že původní smlouva kupní není projednávána soudně, ani jinak a nedošlo k jednostrannému odstoupení od smlouvy kupní ze dne 24.9.2008. Kopie smlouvy kupní ze dne 24.9.2008 tvoří přílohu zápisu z dnešního jednání zastupitelstva.

 

56/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje veřejnoprávní smlouvu s obcí Žabovřesky na přenesenou působnost v rozsahu zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

 

57/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje doplnění Programu regenerace MPZ Budyně nad Ohří pro rok 2013. Program je přílohou zápisu.

 

58/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby č. VB 3-2012 se spol. STAV WURM s.r.o. Třebenice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.