Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města(PDF)

             

Pozvánka

 

na veřejné zasedání Zastupitelstva města  Budyně nad Ohří,

 

které  se bude konat v pondělí dne  07. 12. 2020 od 18.00 hodin

na Vodním hradě v Budyni nad Ohří

 

Pořad jednání:          1)   Zahájení

                            2)   Schválení programu

                            3)   Informace o usnášeníschopnosti

                            4)   Volba orgánů zastupitelstva

                            5)   Kontrola usnesení

                            6)   Informace starosty o činnosti rady

                            7)   Majetkové záležitosti

                                  -  prodej pozemků v Kostelci n.O.

                                    -  záměr prodeje části pozemku Budyně n.O.

                                  -  věcné břemeno – Za Dvorem NN    

                              8)  Hospodaření města k 30.9.2020

                              9)  Rozpočtová opatření

                             10)  Návrh rozpočtu na rok 2021

                             11)  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022-2024

                            12)  Řešení problematiky odpadních vod z místních částí

                            13) Interpelace    

                            14)  Diskuse

                            15)  Usnesení                                 

                             16)  Závěr

                                

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                       Ing.Petr Kindl 

starosta města v.r.                                                       místostarosta  v.r.

 

Vyvěšeno:                                                                    Sejmuto…………….