Městský úřad Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Oznámení o záměru města

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění - par. 39, odstavce 1) zveřejňuje MěÚ Budyně nad Ohří na základě usnesení Rady města Budyně nad Ohří ze dne 22. 4. 2013 záměr města pronajmout část pozemkové parcely č. 362/1 – ost.plocha o výměře cca 20 m2 v k.ú. Nížebohy , která je zapsána na LV č.1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.

Zájemci mohou podávat své žádosti o nájem pozemku na MěÚ Budyně nad Ohří a po uplynutí zákonné lhůty (15 dní) stanovené pro zveřejnění bude na zasedání Rady města Budyně nad Ohří rozhodnuto o uzavření nájemní smlouvy.

Vyvěšeno dne: 23.4.2013

                                                                  Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.

                                                                           starosta města