Oznámení o době a místu konání voleb

Starosta města Budyně nad Ohří oznamuje, že volby do:

EVROPSKÉHO PARLAMENTU

se uskuteční

v pátek 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  

a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

1.  Místem konání voleb v okrsku č. 1 Budyně nad Ohří je zasedací místnost v přízemí Městského úřadu Budyně nad Ohří, Mírové náměstí čp. 65, pro voliče bydlící v Budyni nad Ohří.

2.  Místem konání voleb v okrsku č. 2 Břežany nad Ohří je hasičská zbrojnice v Břežanech Ohří, pro voliče bydlící v Břežanech nad Ohří.

3.  Místem konání voleb v okrsku č. 3 Kostelec nad Ohří je hasičská zbrojnice v Kostelci nad Ohří, pro voliče bydlící v Kostelci nad Ohří.

4.  Místem konání voleb v okrsku č. 4 Nížebohy je bývalá škola v Nížebohách, pro voliče bydlící v Nížebohách.

5.  Místem konání voleb v okrsku č. 5 Písty je knihovna v Pístech, pro voliče bydlící v Pístech.

6.  Místem konání voleb v okrsku č. 6 Roudníček je mobilní buňka na návsi v Roudníčku, pro voliče bydlící v Roudníčku.

7.  Místem konání voleb v okrsku č. 7 Vrbka je budova místní správy ve Vrbce, pro voliče bydlící ve Vrbce.

 

  Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.
  Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným OP nebo cestovním pasem), nebo totožnost a stání občanství jiného členského státu Evropské unie. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebo státní občanství jiného členského státu EU, nebude mu hlasování umožněno.
  Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
  Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

V Budyni nad Ohří dne 2. 5. 2014

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA
starosta města