INFORMACE O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ NAD OHŘÍ.

 

Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, informuji o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Budyně nad Ohří:

Místo konání: Zlatý sál Vodního hradu v Budyni nad Ohří, Mírové náměstí č.p. 1

Doba konání: Pondělí 10. listopadu 2014 od 18.00 hodin

Program jednání:

 • 1) Zahájení a slib členů zastupitelstva
 • 2) Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a členů komisí (mandátní, volební a návrhové)
 • 3) Informace o usnášeníschopnosti zastupitelstva a schválení programu
 • 4) Volba starosty, místostarosty a členů rady
  • a) určení počtu místostarostů
  • b) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady a předsedů výborů a členů výborů 
  • c) volba starosty
  • d) volba místostarosty
  • e) volba členů rady
 •  5) Zřízení finančního, kontrolního a integračního výboru 
  • a) určení počtu členů finančního, kontrolního a integračního výboru
  • b) volba předsedy finančního výboru
  • c) volba předsedy kontrolního výboru
  • d) volba předsedy integračního výboru
  • e) volba členů finančního výboru 
  • f) volba členů kontrolního výboru
  • g) volba členů integračního výboru
 • 6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 • 7) Diskuse
 • 8) Usnesení a závěr

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.

      dosavadní starosta města