Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 21/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 26.11.2018

Rada bere na vědomí:

211/2018/RM - kontrolu usnesení 197-210/2018/RM

212/2018/RM – plán inventur MŠ k zajištění periodické inventarizace k 31.12.2018 včetně  

                           Příloh

213/2018/RM - plán inventur ZŠ k zajištění periodické inventarizace k 31.12.2018 včetně  

                         příloh

214/2018/RM - plán inventur ŠJ k zajištění periodické inventarizace k 31.12.2018 včetně  

                           příloh

215/2018/RM – udělení mimořádných finančních odměn zaměstnancům PO MŠ.

216/2018/RM – udělení mimořádných finančních odměn zaměstnancům ŠJ.

217/2018/RM – informaci o stavu tělocvičny a doporučuje zastupitelstvu, aby projednalo

                           zahájení převodu sokolovny z TJ Sokol Budyně nad Ohří na Město Budyně

                           nad Ohří.

Rada schvaluje:

218/2018/RM – vyúčtování poskytnuté dotace PD 7/2018 Linky bezpečí, z.s.

219/2018/RM - plán inventur k zajištění periodické inventarizace k 31.12.2018 včetně   příloh

220/2018/RM - návrh rozpočtu MŠ na rok 2019

221/2018/RM - střednědobý výhled rozpočtu MŠ na období 2020-2021

222/2018/RM – návrh rozpočtu ZŠ na rok 2019

223/2018/RM – střednědobý výhled rozpočtu ZŠ na období 2020-2021

224/2018/RM – návrh rozpočtu ŠJ na rok 2019

225/2018/RM – střednědobý výhled rozpočtu ŠJ na období 2020-2021

226/2018/RM - změny poskytnuté dotace PD 9/2018 doplnění účelu čerpání na povinné

                           ručení a opravu autobusu a nákup pohonných hmot a změnu termínu            

                           vyúčtování do 15.12.2018 a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 ke

                          Smlouvě o poskytnutí dotace PD 9/2018.

227/2018/RM - výměnu p .p. č. 26/19 (majitel J. Pavlík) za p.p.č. 26/16 (majitel Město

                           Budyně n.O.) v k.ú Kostelec nad Ohří.

228/2018/RM - pronájem části pozemkové parcely 796/1 – ochranný val u domu proti

                           poškození vodou při velkých přívalových deštích.

229/2018/RM - vyvěšení záměru města o pronájmu části p.p.č. 796/1

230/2018/RM – odkoupení přebytečného materiálu 37 ks plynosilikátových tvárnic za

                           nákupní cenu

.

Rada neschvaluje:

231/2018/RM – pronájem p. p. č. 26/5, 26/20, 26/18, 25 v k. ú. Kostelec nad Ohří panu Janu

                         Pavlíkovi

232/2018/RM - neschvaluje výměnu pozemkové parcely č . 26/17 v k.ú. Kostelec nad  

                         s panem Pavlíkem z důvodu existence vodoteče na tomto pozemku.

Rada ukládá:

233/2018/RM – předsedovi sportovní komise Ing. Kindlovi svolat schůzku s TJ Sokol                                                  

                           Budyně nad Ohří a Městem Budyně nad Ohří

Usnesení číslo 211 až 233/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 26.11. 2018

Eva Šánová