Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 10/2020 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 18.05.2020

Rada bere na vědomí:

103/2020/RM - kontrolu usnesení 096-102/2020/RM

104/2020/RM - přípravu zastupitelstva – Návrh závěrečného účtu města Budyně nad Ohří za rok  

                         2019

105/2020/RM – návrh na pořízení změny Územního plánu Budyně nad Ohří - vyčlenit plochu u

                         jezu pro stavbu elektrárny a doporučuje zastupitelstvu nevyvolávat změnu

106/2020/RM – o přijatém emailu od občana P.E.

107/2020/RM - veřejné projednání v rámci agendy EIA pro záměr výstavby. Město svolalo schůzku

                         za účasti investora AGRO Jesenice u Prahy, ZEPOS Radovesice a zástupce    

                           projektanta Farmatec Tábor na 20.5.2020.

Rada schvaluje:

108/2020/RM – uzavření střediska volného času do 30.6.2020

109/2020/RM - parametry pro výpočet jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene.

                           Tabulka je přílohou zápisu.            

110/2020/RM - pronájem zahrádky u restaurace U mlýna po upřesnění velikosti pronajatého      

                           prostoru s platbou dle loňského ceníku.

111/2020/RM - zálohy na služby v nájemních bytech v Budyni nad Ohří se po vyúčtování

                           automaticky upraví dle dohody s nájemníkem maximálně však na výši záloh

                         120 % z hodnoty vyúčtování záloh z minulého zúčtovacího období. Doporučení              

                         rady: platit zálohy v hodnotě 110 % ze zúčtované částky minulého zúčtovacího

                         období.

112/2020/RM - přiznání podpory Lince bezpečí ve výši 3.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem

                         smlouvy

113/2020/RM - obsah dopisu, který je reakcí na dopis České obce sokolské a zaslání na ČOS. Dopis

                         je přílohou zápisu.

Rada ukládá:

114/2020/RM - Hojzanové spojit se panem Jakubem Vojtou, místopředsedou zapsaného

                         spolku FUTURA ACADECA ohledně výsadby v ulici Fáryho

115/2020/RM -pí Hojzanové informovat o žádosti na změnu územního plánu pro stavbu malé vodní

                         elektrárny Místní správu obce Písty a další zúčastněné v této záležitosti.

Usnesení číslo 096 až 115/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 18.05.2020

Eva Šánová