Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 11/2020 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 01.06.2020

Rada bere na vědomí:

116/2020/RM - kontrolu usnesení 096-115/2020/RM

117/2020/RM - informace o řízení EJA – výstavba vepřínu

118/2020/RM – informaci o pořádání festivalů v měsíci červenec a srpen a dalších kulturních akcí –

                         divadelní léto, kino a doporučuje zastupitelstvu projednat akce ve dvou směrech.

Rada schvaluje:

119/2020/RM - slevu na úhradu provozních nákladů stravného při přípravě obědů pro děti, které se

                         účastní v době letních prázdnin příměstských táborů, které pořádá SVČ Budyně

                         nad Ohří.

120/2020/RM - na základě výzvy kterou vyhlásila rada o úpravě nájemného nebytových prostor

                         rada schvaluje odpuštění nájmu všem žadatelům kteří žádost dodali do 31.5.2020 a      

                         to v následujícím rozsahu: odpuštění nájmu od 15.3.-31.5.20, v případě, že nájemní

                         vztah začal až po termínu 15.3 vztahuje se tato úleva pouze na dny mezi 15.3 a

                         31.5.2020. Sleva bude poskytnuta těmto žadatelům:

                           Podřipská nemocnice Roudnice nad Labem

   Pizza Cafee Terra Budyně nad Ohří – Jan Wippler

               Půjčovna šatů Budyně nad Ohří - Romana Wipplerová

                           Pohostinství Písty - Petr Maxa

                           Hostinec U mlýna Budyně nad Ohří – Václav Vodrážka

                           Sport bar U Ondry Budyně nad Ohří – Ondřej Soukup

                           Žádosti jsou přílohou tohoto zápisu.         

121/2020/RM – pronájem veřejného prostranství 7x3 metry – Sport bar u Ondry, Děkanská 3

122/2020/RM – pronájem veřejného prostranství 7 m2, (duben, květen, červen) – Květinka,

                         Děkanská 9

123/2020/RM –individuální dotaci 30.000,- Kč TJ Sokol Budyně nad Ohří a pověřuje starostu

                         podpisem smlouvy

124/2020/RM – rozpočtové opatření č. RO/2020/004

125/2020/RM - změnu režimu placení příspěvku na provoz ŠJ - příspěvek ve výši lednového

                         příspěvku s tím, že se od této částky odečtou příspěvky na skutečně uvařené obědy

                         v daný měsíc.

Rada neschvaluje:

126/2020/RM - zrušení železničního přejezdu P2485 v k.ú. Břežany n.O.

Rada ukládá:

127/2020/RM – pí Šánové kontaktovat spolek EDA – ranná péče, která žádá o příspěvek na činnost

                         terénní služby, aby zaslala novou žádost na oficiálním formulář, kterou nalezne na

                         www.budyne.cz a současně napsala, které rodině z Budyně nad Ohří je příspěvek

                         poskytován.

128/2020/RM – pí Doušové promluvit s panem Soukupem (Sport bar U Ondry) o úpravě prostoru

                         před barem (grill, koš atd)

Usnesení číslo 116 až 128/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 01.06.2020

Eva Šánová