Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 18/2020 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 21.09.2020

Rada bere na vědomí:

196/2020/RM - kontrolu usnesení 187-195/2020/RM

197/2020/RM – informace o pokládce podlahy v tělocvičně na základě dotazu pana Pocha na

                         zastupitelstvu. Dodavatel podlahy (Sport Zlín) byl osloven dotazem o objednané

                         dřevěné podlaze. Vlastnosti dřevěné a polyuretanové podlahy jsou svými

                         vlastnostmi srovnatelné.

 

Rada schvaluje:

198/2020/RM – přidělení bytu byt č. 8 v č.p. 426 v ulici Slunečná viz. zápis

199/2020/RM - přidělení bytu byt č. 11 v č.p. 427 na Malém nám. viz. zápis

200/2020/RM – splátkový kalendář na dlužnou částku nájemného a služby v bytě č. 1 v ulici Poplužní

                           č.p. 380 na částku 48.160,- Kč – viz zápis

201/2020/RM - výsadbu stromů z dotačního titulu 9/2019 NPŽP „Sázíme budoucnost“ na pozemku

                         č.697/15, která bude realizována spolkem Futura academica z.s. Výsadba bude

                         provedena v termínu v souladu s danou výzvou a dle předloženého návrhu a

                        odborného posudku, který rada schválila společně se souhlasem majitele pozemku

                        s výsadbou.

202/2020/RM - revokace usn. ze dne 24.8.2020 č. 179/2020/RM - nabídka právních služeb          

                         pojišťovny DAS - variantu č. 1 do 1.mil. Kč. Před podpisem smlouvy bylo zjištěno,

                         že se pojištění právních služeb nevztahuje na právní jednání týkajících se vymáhání

                         dluhů za užívání nájemních bytů. Z tohoto důvodu nebyla smlouva podepsána

 

Rada ukládá:

203/2020/RM – vedení úřadu vypracovat metodiku postupu získávání periodických dávek pro

                         pí Květoňovou

 

Usnesení číslo 196 až 203/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 21.09.2020

Alena Strossová