Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

 

Usnesení č.  19/2020  z jednání Rady města Budyně nad Ohří

 

ze dne  05.10.2020 

Rada bere na vědomí:

204/2020/RM -  kontrolu usnesení 196-203/2020/RM

205/2020/RM – dopis České obce sokolské nesouhlasí s konstrukcí která byla naznačena v dopise

                          od právního zástupce  a pověřuje starostu odesláním odpovědi a postupuje

                          zastupitelstvu

206/2020/RM – žádost pí M.V., která žádá o koupi nebo pronájem části pozemku č. par. 231.

                          (Jednalo by se o pruh 5 – 10 m.) Rada ukládá vedení úřadu projednání velikosti

                          plochy a přípravou podkladů  pro zastupitelstvo města. Situace záměru je přílohou

                          zápisu. Rada postupuje zastupitelstvu k projednání.

207/2020/RM – informaci o umístění Města Budyně nad Ohří v soutěži „Skleněná popelnice za rok

                          2019“ za vytříděný odpad. Město se umístilo na 4. místě v kraji, umístění je spojeno

                          s finanční odměnou 10.000,- Kč.

 

Rada schvaluje:

207/2020/RM – pořízení prezentačního filmu o sboru dobrovolných hasičů v Budyni nad Ohří,

                           částka cca 7.000,- Kč.

208/2020/RM - individuální dotaci 20.000,- Kč TJ Sokol Budyně nad Ohří a pověřuje starostu

                          podpisem smlouvy

209/2020/RM - rozpočtové opatření č. RO/2020/010

210/2020/RM -  prodloužení pronájmu veřejného prostranství ve dvoře domu č.p. 78 na Mírovém

                           nám. na jeden rok

211/2020/RM – pronájem Vodního hradu dne 24.10.2020 na v čase od 14.00 – 16.00 hod. žadateli

                          Evropskému IFA klub AICE zastoupený panem Milanem Zdvořákem, k umožnění

                          realizace výstavy  vozidel Trabant, Wartburg a Barks

212/2020/RM – zapojení drobných podnikatelů do systému Města Budyně n.O. na likvidaci odpadu 

                          S podmínkou, že evidence SKO od občanů a odpadu tř. 20 od podnikatelů bude

                          striktně oddělen a to jak v záležitosti evidence, tak v záležitosti hmotnosti.

213/2020/RM – pořízení prezentačního filmu o sboru dobrovolných hasičů v Budyni nad Ohří,

                           částka cca 7.000,- Kč.

 

Rada ukládá:

214/2020/RM – pí Svobodové poslat nájemci bytu č. 10 č.p. 426 v ulici Slunečná s výzvou

                           na vyklizení bytu z důvodu jeho nevyužívání.

215/2020/RM – starostovi odpovědět České obci sokolské

216/2020/RM – MěP zjištěním společností jejichž kamiony parkují a vedení komunikací s řidiči

 

 

Usnesení číslo 204 až 216/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

 

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

              starosta                                                                                místostarosta

 

zapsala dne: 5.10.2020

Eva Šánová