Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

 

Usnesení č.  24/2020  z jednání Rady města Budyně nad Ohří

 

ze dne  28.12.2020 

 

Rada bere na vědomí:

266/2020/RM -  kontrolu usnesení 250-265/2020/RM

267/2020/RM –aktualizovanou Metodiku k podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona

                          o střetu zájmů – reakce na recentní judikaturu, které vydalo Ministerstvo

                          spravedlnosti ČR

268/2020/RM – dopis České obce sokolské Praha na prodej sokolovny Městu Budyně n.O.

269/2020/RM -   návrh Smlouvy o využití systému, zavedeného městem Budyně nad Ohří, pro

                         nakládání s komunálním odpadem pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby

                     a postupuje zastupitelstvu ke schválení.

270/2020/RM -  oznámení Charity Roudnice n.O. o pořádání tříkrálové sbírky ve dnech 1. -24.1.2021

271/2020/RM - termíny jednání rady a zastupitelstva na I. pol. r. 2021

 

Rada schvaluje:

272/2020/RM – umístění boudy na zahradní náčiní na hranici pozemku s městem Budyně n.O. na adrese

                          Okružní 99

273/2020/RM – odměnu ředitelce Školní jídelny za prosinec 2020, viz zápis

274/2020/RM – cenu 40,- Kč  SKO

 

Rada neschvaluje:

275/2020/RM – paušální částku je 54.125,- Kč (25 Kč x 2165 počet obyvatel) společnosti Nuovodent        

                          Mělník na rok 2021

 

Rada ukládá:

276/2020/RM - vyvěsit záměr o pronájmu části parcely 15/1  a část pozemku parc. č. st. 231

                          o velikosti cca 170 m2, která je v přímém sousedství domu U Rybníčka 63

277/2020/RM – pí Hojzanové do příštího jednání rady připravit návrh nájemní smlouvy

o pronájmu části parcely 15/1a část pozemku parc. č. st. 231 o velikosti 170 m2, která je v přímém sousedství domu U Rybníčka 63 a stanovit podmínky                           pronájmu.

 

 

Usnesení číslo 266 až 277/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

              starosta                                                                                místostarosta

 

 

zapsala dne: 28.12.2020

Eva Šánová