Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

 

Usnesení č.  01/2021  z jednání Rady města Budyně nad Ohří

 

ze dne  18.01.2021 

 

 

Rada bere na vědomí:

001/2021/RM -  kontrolu usnesení 266-277/2020/RM

002/2021/RM -  hlasy  informaci o vyhlášení nabídky pro seniory 80+ (zájemce o očkování) na

                          registraci očkování

 

Rada schvaluje:

 

003/2021/RM - bezplatné využití autobusové zastávky v Budyni nad Ohří pro společnost Vega

                         Tour v případě, že vyhraje výběrové řízení pro svoz pracovníků společnosti

                         Amazon

004/2021/RM – povinnost Společnost Vega Tour, s.r.o. vjíždět do hlavní zastávky na komunikaci

                          Pražská

005/2021/RM – poplatek 20,- Kč/1m2/rok za pozemky, které jsou pronajímány v městské památkové

                          zóně

006/2021/RM – Ceník Rady č. 1/2021 o určení nájemného z pozemků ve vlastnictví města

007/2021/RM - zrušení Ceníku Rady č. 1/2016  o určení nájemného z pozemků ve vlastnictví města

008/2021/RM - nájemní smlouvu na pronájem části parcely  15/1 a část pozemku parc. č. st. 231 o       

                          velikosti cca 170 m2, na Mírovém náměstí, kde nedílnou součástí této smlouvy je

                          zákres v mapě a pověřuje starostu podpisem smlouvy

009/2021/RM - nabídku společnosti Paseo  umístění na výletnících na za 8.000,- Kč za dvě služby

010/2021/RM –nový platový výměr pro ředitelku základní školy dle platných platových tabulek od

                          1.1.2021 dle  nařízení vlády č. 603/2020 Sb.   platová třída 13, stupeň č. 7, osobní

                          příplatek 12 % z tarifního platu, příplatek za vedení 35 % z tarifního platu,

                          specializační příplatek 2.000,- Kč.

011/2021/RM - nový platový výměr pro ředitelku mateřské školy dle platných platových tabulek od

                          1.1.2021 dle  nařízení vlády č. 603/2020 Sb.   platová třída 10, stupeň č. 7, osobní

                          příplatek 12 % z tarifního platu, příplatek za vedení 25 % z tarifního platu,

                         

 

 

Usnesení číslo 001 až 011/RM/2021 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

 

 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

              starosta                                                                                místostarosta

 

 

 

zapsala dne: 08.01.2021

Eva Šánová