Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

 

Usnesení č.  02/2021  z jednání Rady města Budyně nad Ohří

 

ze dne  27.01.2021 

 

Rada bere na vědomí:

012/2021/RM -  kontrolu usnesení 001 – 010/2021/RM

013/2021/RM - informace o čerpání finanční částky na nákup knih za rok 2020

014/2021/RM – nabídku mobilního testování „Mobilní testování na Covid 19 do každého města,

                          městečka, či obce. Jedná se o plnohodnotný PCR test, který na rozdíl od jiných         

                          laboratoří odebírá vzorky z úst a ne z nosu. Nabídka bude postoupena praktickým

                          lékařům a klasicky zveřejněna

015/2021/RM -  informaci o příchozím e-mailu od společnosti ARTENDR s.r.o., o uděleném grantu

                           z Programu Kultura na dokončení projektu „Regenerace synagogy v Budyni n.O.“.

 

Rada schvaluje:

016/2021/RM - prodloužení povolení k užívání vyhrazeného trvalého parkovacího místa pro rok

                         2021 před domem č. 26 v Kostelci nad Ohří.

017/2021/RM – zamýšlený postup úpravy dřevin před domem č.p. 48 ve Vrbce. Vzrostlé stromy

                          budou sledovány a po olistění bude vypracováno rozhodnutí, kde bude uveden

                          rozsah úprav nebo odstranění.

018/2021/RM –  uvolnění jednoho parkovacího místa pro tělesně postižené na sídlišti Poplužní

                           panu  Ištvánu Bari, za předpokladu: Předložení platného průkazu ZTP. Předložení

                          TP vozidla. Uhrazení zálohy 3.500,- Kč městu na nákup dopravního značení.

                          Nevyčerpaná záloha na nákup bude navrácena.

019/2021/RM na základě jednání Komise pro tělovýchovu a sportovní aktivity zatím nepřijímá

                         nabídku na spolupráci ze dne 30.6.2020 a 12.8.2020 pana Václava Bendy ve věci

                         sportovní haly v Budyni nad Ohří, Školská ulice.

020/2021/RM - předložený postup nakládání s odpady s podnikateli

 

Rada ukládá:

021/2021/RM - pí Hojzanové vyvěsit záměr o pronájmu části parcely č. 97/2 o velikosti 70 m2

022/2021/RM - pí Svobodové odeslat dlužníkům informativní dopis s pokynem na zaplacení dluhu

                          do 28.2.2021. Pokud uhradí veškerý dluh do konce února, prodlouží se nájemní  

                          smlouva na tři měsíce (březen, duben, květen)

023/2021/RM - pí Svobodové v případě porušení platební kázně nájemného nebo služeb pronajatých

                          bytů po únoru 2021 bude okamžitě zaslána výzva k vyklizení bytu případně podaná

                         žaloba na přivolení soudu k vyklizení bytu.

 

Usnesení číslo 011 až 023/RM/2021 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

              starosta                                                                                místostarosta

 

 

zapsala dne: 27.01.2021

Eva Šánová