Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení č.  03/2021  z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  8.02.2021 

 

 

Rada bere na vědomí:

024/2021/RM -  kontrolu usnesení 012– 023/2021/RM

025/2021/RM -  zprávu o průběhu tříkrálové sbírky na Podřipsku a v Budyni nad Ohří

 

 

Rada schvaluje:

026/2021/RM – přidělení bytu v ulici Poplužní č.p. 380 byt č. 6 o velikosti 64,7 m2 1+3

027/2021/RM – záměr o pronájmu pozemků č.p. 512/5 a 512/6 v k.ú. Budyně nad Ohří  

                          v lokalitě Za Dvorem

028/2021/RM - pořízení servisních cyklostojanů. Umístění by mohlo být v areálu vodního             

hradu za infocentrem  s doporučením  pracovní skupiny MPZ Budyně nad    Ohří.                      

029/2021/RM - uzavření smlouvy s firmou RVVMED o likvidaci SKO a vyseparovaných

                          složek pro ordinaci praktické lékařky MUDr. Rážkové

030/2021/RM – osvobození nájemného od podnikatelů za pronájmy nebytových prostor a

veřejných prostranství, pronajatých za účelem podnikání a to do ukončení nouzového stavu pro všechny zájemce. Zájemci si mohou požádat o prominutí  nájmu na MěÚ Budyně nad Ohří.

 

Rada ukládá:

031/2021/RM – starostovi pověřit  MěP, aby upozornila provozovatele Sporbaru U Ondry baru

na neupravený pronajatý prostor vnější zahrádky, který poškozuje vzhled  náměstí v městské památkové zóně.

Usnesení číslo 024 až 031/RM/2021 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

10. Závěr

Závěrem starosta poděkoval všem za účast. Příští rada se uskuteční 22.2.2021

 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

              starosta                                                                                místostarosta

 

 

 

zapsala dne: 08.02.2021

Eva Šánová