Usnesení z jednání Rady města Budyně nad Ohří 4/2009 ze dne 2. 3. 2009

Rada bere na vědomí

Us.č.
33/2009
kontrolu usnesení z minulého jednání,

Rada schvaluje

Us.č.
34/2009
program dnešního jednání rady,

35/2009
pokácení 2 smrků v Roudníčku dle podané žádosti,

36/2009
Dodatek č.1 k nájemní smlouvě z 4.5.2004 o nájmu vodovodu Písty se SVS.

Rada navrhuje zastupitelstvu

37/2009
Finanční příspěvek Budyňské farnosti na spolufinancování případného dotačního titulu na opravu soch kostela sv. Václava v Budyni nad Ohří

38/2009
Rozšíření programu zastupitelstva o bod „Pravidla pro vyplácení odměn neuvolněných zastupitelů"