Rada bere na vědomí

50/2010
kontrolu usnesení z minulého jednání,

51/2010
přípravu zastupitelstva včetně návrhu na rozpočet města pro rok 2010,

52/2010
žádost o příspěvek do fondu Kostelců,

53/2010
žádost o změnu územního plánu Nížebohy-viz zápis,

54/2010
stanovení minimálního počtu OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu,

Rada schvaluje

55/2010
program dnešního jednání rady,

56/2010
nájemní smlouvu s firmou LAND,

57/2010
příspěvek TJ Viktorii ve výši 15.000,- Kč,

58/2010
pronájem prostor na hradě společnosti Humanita Praha,

59/2010
zakoupení repasované kopírky s umístěním do sborovny ZŠ,

60/2010
smlouvu o užívání veřejného prostranství před domem čp.9

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání

61/2010
rozpočet města pro rok 2010 včetně rozpočtového výhledu,

62/2010
návrh ceny pozemku 407/2 v k.ú. Budyně n.O. a p.č. 28/1 a 621 v Kostelci,

63/2010
návrh na změnu katastrální hranice Písty - Nové Dvory,

64/2010
návrh Zadání změny územního plánu číslo 1 a číslo 2,

Rada neschvaluje

65/2010
příspěvek na Babybox Děčín

66/2010
žádost o povolení parkování ve dvoře čp. 78