68/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: RNDr. Blanka Horáčková, Ivan Munzar, MUDr. Medonos
a ověřovatele zápisu ve složení: Milena Doušová, Bc. Michal Vogel

 

69/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 12, 2 omluveni, 1 nehlasoval.
Zastupitelstvo města bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Eva Šánová

 

70/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje udělení čestného občanství panu Oldřichu Medonosovi.

 

71/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje udělení čestného občanství panu Vladimíru Pohořálkovi.

 

72/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje udělení čestného občanství panu Josefu Fárymu

 

73/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje udělení klíče od bran města panu Václavu Novákovi.

 

74/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří projednalo Dodatek č. 379/2016/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ve výši 1.624.000,- Kč, tj. příspěvek z fondu a spoluúčast města 287.233,22 na akci – Písty – chodníky a přechod a pověřuje starostu podpisem smlouvy.