75/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: Antonín Líbal, Miloš Šifalda, Milena Doušová
a ověřovatele zápisu ve složení: Bc. Michal Vogel, RNDr. Blanka Horáčková

 

76/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 11, 4 omluveni.
Zastupitelstvo města bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Eva Šánová

 

77/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. 50/2016/ZM - 74/2016/ZM. Uložené úkoly byly splněny.

 

78/2016/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady za období od 19.09.2016 do 21.11.2016.

 

79/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu do 30.9.2016

 

80/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtové opatření č.9 9/RM/2016 a
č. 10 10/RM/2016 schválené radou města.

 

81/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci na MŠMT, na akci výstavba nové tělocvičny a zároveň Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na financování této akce v rozsahu dle stavebního rozpočtu ve výši 50 % spoluúčasti, a tj. maximálně 7.500.000,- Kč.

 

82/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje záměr města o podání žádosti o dotaci na zateplení zdravotního střediska.

 

83/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně schvaluje záměr města o podání žádosti o dotaci na rozšíření mateřské školy v Budyni nad Ohří.

 

84/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně schvaluje záměr výstavby a finanční spoluúčast v částce 450.000Kč na stavbu nového jednostranného chodníku v ulici Okružní.

 

85/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-4002726/VB/001, název stavby LT, Břežany nad Ohří – NN, přeložka č.p. 41 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

86/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu p.p. č. 757/2 v k.ú. Vrbka o výměře 25 m2. Navržená cena v místě obvyklá za 1m je 40Kč . Tak že celková částka pozemku je 1.000 Kč.

 

87/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 727/2 v k.ú. Vrbka o výměře 25 m2 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

88/2016/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o půjčce (zápůjčce) finančních prostředků na výstavbu šaten v areálu TJ Sokol Budyně nad Ohří. Půjčka bude čerpána formou úhrady faktur Městem Budyně nad Ohří maximálně do výše 1.500.000,00 Kč. Úroková sazba 1% p.a. Půjčka je splatná včetně úroků do jednoho roku od podpisu smlouvy. Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

89/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury České republiky o finanční příspěvek z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na opravu kulturních památek v městské památkové zóně Budyně nad Ohří na rok 2017. Zároveň zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města ve výši 50 % celkových uznatelných nákladů v maximální výši do 500.000,- Kč.

 

90/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 11 11/ZM/2016
Dle níže uvedené rekapitulace.

 

91/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pro hospodaření města Pravidla rozpočtového provizoria na dobu do schválení rozpočtu pro rok 2017.