Usnesení č. III/2017 z veřejného zasedání

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O.

ze dne  18.09.2017

49/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání.

50/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva. Počet přítomných  12,  omluveni  3. 

51/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Bc. Veronika Wipplerová, Antonín Líbal, Milena Doušová

ověřovatele zápisu ve složení: RNDr. Blanka Horáčková, Vladislava Rážková

52/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Eva Šánová.

53/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontroly usnesení z minulého jednání zastupitelstva č.22 – 48/ZM/2017 

54/2017/ZM Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informace starosty o činnosti rady.

55/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o hospodaření města za I. pololetí 2017 k 30.6.2017.

 

56/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje opětovné vložení finančních prostředků do Komerční banky na krátkodobý termínovaný vklad 12 měsíců, v částce zůstatku ukončeného termínovaného vkladu včetně připsaných úroků a aktuální úrokové sazbě ke dni založení. Pověřuje starostu podpisem smluvní dokumentace.

57/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje bezúplatný převod části  pozemku p. č. 1491/1 ostatní plocha v k.ú. Budyně  nad Ohří do vlastnictví města Budyně nad Ohří a pověřuje starostu podpisem dokumentů s tím souvisejících a podpisem smlouvy.

 

58/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 773/11 v k.ú. Břežany nad Ohří a pověřuje starostu podpisem záměru.

 

 

59/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zahájení rekonstrukce domu č.p. 345 v ul. Pražská v Budyni nad Ohří. S tím, že dodavatel bude určen na základě výsledku výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

60/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou a.s. do výše 6.000.000,-- Kč se splatností 15 let + období čerpání na rekonstrukci bytového domu čp. 345 a pověřuje starostu města podpisem smluvní dokumentace.

61/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rekonstrukci plynové kotelny u domu č.p. 381 v ulici Poplužní v Budyni nad Ohří

62/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje  uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, a.s. do výše 900.000,-- Kč se splatností do 5 let + období čerpání na Rekonstrukci plynové kotelny Poplužní 381 a pověřuje starostu města podpisem smluvní dokumentace.

63/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje stavbu nové plynové kotelny u domu  č. p.  378 v ulici Poplužní v Budyni nad Ohří

64/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje  uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, a.s. do výše 1.100.000,-- Kč se splatností do 5 let + období čerpání na stavbu plynové kotelny Poplužní 378 a pověřuje starostu města podpisem smluvní dokumentace.

65/2017/ZM

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o přípravě výstavby průmyslové zóny dle podmínek územního plánu v jihovýchodní části města.

66/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří ukládá vedení města, aby s případnými dotazy a diskusemi s investory striktně prosazovalo regulativy územního plánu na plochách 1,2,3 průmyslové zóny (jihovýchod města) a prosazovalo realizaci pouze lehké nebo středně těžké výroby a dále musí upřednostňovat činnosti, které umožní zaměstnanost místních obyvatel.

67/2017/ZM

Zastupitelstvo města pověřuje radu schválením rozpočtových opatření pro případy uzavření smluv o úvěru na rekonstrukci čp. 345, kotelna č. 1 Poplužní a kotelna č. 2 Poplužní. Zastupitelstvo města bude seznámeno s rozpočtovým opatřením na nejbližším zastupitelstvu po schválení rozpočtového opatření.

68/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5/RM/2017, 6/RM/2017 a 7/RM/201

69/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 8 8/ZM/2017 dle níže uvedené rekapitulace.

Rozpočet Města Budyně nad Ohří 2017  
Schválené rozpočtového opatření č. 8    8/ZM/2017  
     
Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč  
     
  Příjmy Výdaje
Příjmy daňové 28 543 750,00 X
Příjmy nedaňové 10 855 500,00 X
Příjmy Kapitálové 620 000,00 X
Přijaté transfery 3 469 881,00 X
Běžné výdaje X 39 468 987,00
Kapitálové výdaje /investiční/ X 14 921 700,00
Mezisoučet 43 489 131,00 54 390 687,00
Financování    
splátka úvěrů 2 680 000,00 2 680 000,00
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů 10 901 556,00  
Mezisoučet 57 070 687,00 57 070 687,00
Zůstatek min.období -rezerva   /k 31.12.2016                19 033 025,31/ 5 451 469,31 5 451 469,31
Celkem 62 522 156,31 62 522 156,31

 

Všechna usnesení číslo 49/2017/ZM až 69/2017/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně n. Ohří

 

.Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                                                      Ing.Petr Kindl

starosta města                                                                                    místostarosta

ověřovatelé zápisu:                                                               

zapsala dne:  18.09.2017 Eva Šánová