Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení č. IV/2017 z veřejného zasedání

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O.

ze dne  27.11. 2017

70/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání.

71/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva. Počet přítomných  15,  omluveni 0, neomluveni 0. 

72/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení: RNDr. Blanka Horáčková, MUDr. Jana Rážková

ověřovatele zápisu ve složení: Antonín Líbal

73/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Iva Hojzanová.

74/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontroly usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. 49 – 69/ZM/2017 

75/2017/ZM Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informace starosty o činnosti rady.

76/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o hospodaření města v období od  1.1.2017 – 30.9.2017.

 

77/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje poskytnutí individuální dotace TJ Viktorii Budyně nad Ohří ve výši 20 000,00 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

78/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje poskytnutí individuální dotace – investiční TJ Sokol  Budyně nad Ohří ve výši 26 200,00 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

79/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření schválená radou města č. 9/RM/2017, 10/RM/2017 a 11/RM/2017.

 

 

 

80/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 12 12/ZM/2017 dle níže uvedené rekapitulace

Rozpočet Města Budyně nad Ohří 2017  
Schválené rozpočtové opatření č. 12    12/ZM/2017  
     
Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč  
     
  Příjmy Výdaje
Příjmy daňové 28 543 750,00 X
Příjmy nedaňové 10 975 500,00 X
Příjmy Kapitálové 648 100,00 X
Přijaté transfery 3 719 114,00 X
Běžné výdaje X 39 678 339,00
Kapitálové výdaje /investiční/ X 22 921 700,00
     
Mezisoučet 43 886 464,00 62 600 039,00
Financování    
přijaté úvěry 8 000 000,00  
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů-spl.úvěrů 2 680 000,00 2 680 000,00
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů 10 713 575,00  
Mezisoučet 65 280 039,00 65 280 039,00
Zůstatek min. období -rezerva   k 31.12.2016        19 033 025,31/ 5 639 450,31 5 639 450,31
Celkem 70 919 489,31 70 919 489,31

81/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje „Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018“ pro hospodaření města na období do schválení rozpočtu na rok 2018.

82/2017/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje postupné úhrady odvodů Školní jídelny dle možnosti finančního krytí na běžném účtu do úplného zaplacení pohledávky.       

83/2017/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje „Statut fondu oprav bytového hospodářství Města Budyně nad Ohří“ 

84/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zřízení finančního fondu „Fond oprav bytového hospodářství“ a zřízení bankovního účtu u  ČNB.

85/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu části p. p. č. 440 v k .ú. Kostelec nad Ohří  o výměře 164 m2. Navržená cena v místě obvyklá  za 1m je 50Kč . Tak že  celková částka pozemku je 8.200,-- Kč.

86/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej části pozemku p. p. č. 440 v k. ú. Kostelec nad Ohří o výměře 164 m2 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

87/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu pozemku p. č. 773/11 v k. ú. Břežany  nad Ohří  o výměře 122 m2. Navržená cena v místě obvyklá  za 1m je 50 Kč . Tak že  celková částka pozemku je 6.100,-- Kč.

88/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej  pozemku p. p. č. 773/11 v k. ú. Kostelec nad Ohří o výměře 122 m2 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

89/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury České republiky o finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na opravu kulturních památek v městské památkové zóně Budyně nad Ohří na rok 2018. Zároveň zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města do výše 500.000,- Kč + DPH.

90/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informace o stavu aleje ve Školské ulici dle znaleckého posudku Ing.  Tomáše Sochy a návrh Agentury ochrany přírody Ústí nad Labem.

91/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přijetí dotace na vytvoření Lesního hospodářského plánu v částce 29.595,- Kč

92/2017/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozhodnutí Ministerstva vnitra prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje na odbornou přípravu, výjezdy a věcné vybavení jednotky dobrovolných hasičů ve výši 22,638,- Kč

93/2017/ZM

Zastupitelstvo města bere na vědomí  „Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené Městem Budyně nad Ohří“ schválená radou města 13.11.2017 usnesením č. 191/2017/RM

Všechna usnesení číslo 70/2017/ZM až 93/2017/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                                                       Ing.Petr Kindl

starosta města                                                                                    místostarosta

zapsala dne:  27.11.2017 Iva Hojzanová