Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení č. V/2017 z veřejného zasedání

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O.

ze dne  28.12. 2017

94/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání včetně doplnění bodu č. 9 – určení odměny neuvolněným zastupitelům

95/2017/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje, že zpráva o činnosti rady bude předložena na nejbližším příští jednání zastupitelstva města.

96/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva. Počet přítomných…10.    omluveni 4…., neomluveni …1…. 

97/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Antonín Líbal, MUDr. Jana Rážková, RNDr. Blanka Horáčková .

ověřovatele zápisu ve složení:  Ivan Munzar  

98/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Eva Šánová.

99/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontroly usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. 70 – 93/ZM/2017 

100/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 13 13/ZM/2017 dle níže uvedené rekapitulace.

Rozpočet Města Budyně nad Ohří 2017
Návrh rozpočtového opatření č. 13 13/ZM/2017
Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč
Příjmy Výdaje
Příjmy daňové 30 053 750,00 X
Příjmy nedaňové 10 965 500,00 X
Příjmy Kapitálové 348 100,00 X
Přijaté transfery 3 719 114,00 X
Běžné výdaje X 39 433 339,00
Kapitálové výdaje /investiční/ X 22 230 000,00
Mezisoučet 45 086 464,00 61 663 339,00
Financování
přijaté úvěry 8 000 000,00
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů-spl.úvěrů 2 680 000,00 2 680 000,00
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů 8 576 875,00
Mezisoučet 64 343 339,00 64 343 339,00
Zůstatek min.období -rezerva /k 31.12.2016 19 033 025,31/ 7 776 150,31 7 776 150,31
Celkem 72 119 489,31 72 119 489,31
       

 

 

101/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku č. 697/15 ve vlastnictví města, v k. ú. Budyně nad Ohří,  v ulici  Fáryho  s SVS a.s. Teplice, na stavbu kanalizace a pověřuje starostu podpisem této smlouvy a to až po převedení této stavby na SVS.

 

102/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje bezúplatné převzetí kina.

 

103/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně schvaluje záměr výstavby a finanční spoluúčasti v max. částce 510.000Kč na stavbu  nového jednostranného chodníku v ulici Okružní a Děkanská a podání žádosti o dotaci n  SFDI.

 

103/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje výši odměn neuvolněných zastupitelům v souladu s novými pravidly odměn zastupitelů dle Nařízení vlády č. 318/2017 a to následovně: neuvolněným zastupitelům, členům rady, předsedům výborů a komisí bude navýšena od 1.1.2018 nejdéle však do konce mandátu zastupitelů volebního období 2014 – 2018 o 50 % z hodnoty dosavadní výše odměn. Neplatí pro neuvolněného místostarostu. V případě nástupu náhradního zastupitele do uprázdněného mandátu nárok na odměnu přísluší zastupiteli ode dne složení slibu.

104/2017/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 318/2017, že odměna může být zastupiteli pozastavena nebo krácena zastupitelstvem města Budyně nad Ohří při dlouhodobém omezení výkonu dané funkce.

Všechna usnesení číslo 94/2017/ZM až 105 /2017/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně n. Ohří

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                                                       Ing.Petr Kindl

starosta města                                                                                    místostarosta

ověřovatelé zápisu:                                                               

zapsala dne:  28.12.2017  Eva Šánová