Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení č. I/2018 z veřejného zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N. O.

ze dne 19.03.2018

01/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání.

02/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva. Počet přítomných 12  omluveni 3, neomluveni 0.

03/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Miloš Šifalda, Ivan Munzar, Vladislava Rážková

ověřovatele zápisu ve složení: RNDr. Blanka Horáčková, Václav Svoboda

04/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Eva Šánová.

05/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontroly usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. 94 – 105/ZM/2017

 

06/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období 28.11.2017 – 19.3.2018

07/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2017.

 

08/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje stavební záměry města dle zápisu,

 

09/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočet města Budyně nad Ohří na rok 2018 v předloženém znění včetně vyčíslených závazných ukazatelů ve výši 83.918.538,14 Kč, a to v příjmech i ve výdajích, včetně financování a nepoužitého zůstatku minulých období, dle níže uvedené rekapitulace.

Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč

 
  Příjmy Výdaje
Příjmy daňové 33 768 000,00 X
Příjmy nedaňové 10 128 000,00 X
Příjmy Kapitálové 120 000,00 X
Přijaté transfery 3 456 568,00 X
Běžné výdaje X 39 587 598,05
Kapitálové výdaje /investiční/ X 12 684 656,00
Mezisoučet 47 472 568,00 52 272 254,05
Financování-zůstatek k 31.12.2017 28 875 970,14 Kč    
splátka úvěrů   3 304 000,00
příjaté úvěry 7 570 000,00  
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze zůstatku min. období 533 686,05  
Celkem včetně financování 55 576 254,05 55 576 254,05
Nepoužitý zůstatek min.období 28 342 284,09 28 342 284,09
Celkem 83 918 538,14 83 918 538,14

10/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ukončení platnosti usnesení zastupitelstva města č. 10/2017/ZM ze dne 22.3.2017 k dnešnímu dni tj. (19.3.2018).

11/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

1. provádění rozpočtových opatření schválených příspěvků, dotací na základě zákona č.250/2000Sb. a darů třetím osobám schválených radou města, a to do výše schváleného rozpočtu.

2. provést rozpočtové opatření v příjmech i ve výdajích na základě daňového přiznání daně z příjmu za obec za rok 2017

Usnesení rady musí obsahovat číslování rozpočtových opatření schválených v kompetenci rady. Schválená rozpočtová opatření radou města budou předloženy na nejbližším jednání zastupitelstva města.

Toto usnesení je platné do konce funkčního období rady města.

 

12/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Budyně nad Ohří na období 2019 – 2021 v tomto znění:

    Rok 2019

Rok 2020

 

Rok 2021

 

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.   7 620

7 620

7 620
Daňové příjmy Daňové výnosy, místní poplatky 30 284 29 308

28 930

Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb,nájemného,zpětný odběr odpadů 10 600 10 400 10 500
Kapitálové příjmy např. příjmy z prodeje majetku 500 500 100
Přijaté dotace Výkon veřejné správy, opravy MZP, 2 000 2 000 2 000

 

Příjmy celkem po konsolidaci

 

43 384

42 208

         41 530

Běžné neinvestiční výdaje Běžné provozní výdaje, opravy a údržba 35 700 35 300 35 400
Kapitálové /investiční/ výdaje

Investiční výdaje

4 500 4 000

4 000

 

Výdaje celkem po konsolidaci

 

40 200

39 300

39 400

 

Saldo příjmů a výdajů

 

3 184

2 908

2 130

- splátka dlouhodobých úvěrů (pol.8124)   3 184

2 908

2 130

Výdaje + splátky úvěrů

celkem

  43 384

42 208

41 530

Předpokládaný konečný stav peněžních prostředků

k 31. 12.

  7 620 7 620 7 620

 

13/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí Výroční zprávu Městského úřadu Budyně nad Ohří o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.

 

14/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o úvěru č. 0317522499 ze dne 27.11.2017 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

 

 

15/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury České republiky o finanční příspěvek z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na opravu kulturních památek v městské památkové zóně Budyně nad Ohří na rok 2018. Zároveň zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města 400.000,- Kč v ceně bez DPH a DPH z celkových nákladů 800.000,- Kč bez DPH. DPH celkových nákladů je 168.000,- Kč

 

16/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-4004140/001 LT Budyně nad Ohří Ostrovní – rekonstrukce vedení NN s firmou ČEZ Distribuce, a. s. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

17/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej pozemku č. p. 1469/5 o výměře 189 m2 Krajskému úřadu Ústeckého kraje a pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy.

18/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu za pozemek č. 1469/5 v částce 9.450 Kč.

19/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu za pozemek č. 1156 v částce 700,- Kč.

 

20/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje nákup pozemku č. p. 1156 o výměře 14 m2 od Ing. Eibla a pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy.

 

21/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí žádost o dotaci z Programu rozvoje a obnovy venkova na akci: „Oprava komunikace v ulici Průhon“ na částku max. 1.000.000,-- Kč.

22/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na financování akce „Oprava komunikace v ulici Průhon“ min.ve výši poskytnuté dotace (předpokládaná částka1.000.000,-- Kč).

 

23/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje jednorázovou částku za zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty na pozemek č. 116/1 zahrada, v k. ú. Budyně nad Ohří u domu č.p. 109 v ulici Ostrovní v částce Kč 5.230,--.Kč.

 

24/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty na pozemek č. 116/1 zahrada, v k. ú. Budyně nad Ohří u domu č.p. 109, v ulici Ostrovní, který je ve vlastnictví Židovské obce Ústí nad Labem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

 

25/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Židovské obci navrhovanou cenu za pozemek č. st. 35 v částce 2.100,-- Kč

 

26/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje nákup pozemku č. p. st. 35 o výměře 42 m2 od Židovské obce Ústí nad Labem a pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy.

27/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zrušení plochy s funkčním využití smíšené venkovské zástavby, označenou v územním plánu jako plochu SV64 s schvaluje místo ní plochu označenou jako SV 66 navrženou ve 4. Změně územního plánu města Budyně nad Ohří.

28/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje změnu pořadí plochy SM12 s funkčním využití smíšené obytné – městské, pro novou zástavbu a to pro  etapu č. II. střední část.

 

Všechna usnesení číslo 01/2018/ZM až 28 /2018/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří

 

16) Závěr

Závěrem starosta všem poděkoval za účast a popřál zastupitelům vše nejlepší do nového roku 2018.

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                                                       Ing.Petr Kindl

starosta města                                                                                    místostarosta

                                                                      

zapsala dne: 19.03.2018 Eva Šánová