Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení č. II/2018 z veřejného zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N. O.

ze dne 18.06. 2018

.

29/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání

30/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva. Počet přítomných 13   omluveni   1 , neomluveni 0.

31/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení: MUDr. Rážková, Vladislava Rážková, RNDr. Blanka Horáčková

32/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, aby návrhová komise vykonávala i funkci volební

33/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ověřovatele zápisu: Bc. Michal Vogel,

MUDr. Jan Medonos

34/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Eva Šánová.

35/2018/ZM Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu zastupitele Jindřicha Štrencla podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

36/2018/ZM Zastupitelstvo města schvaluje volbu předsedy kontrolního výboru, kterou bude vykonávat Jindřich Štrencl.

37/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontroly usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. 1 – 28/ZM/2018

 

38/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období 20.03.2018 – 15.06.2018

39/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o hospodaření města za období rozpočtového provizoria, za období od 1.1.2018 do 19.3.2018 tj. do schválení rozpočtu na rok 2018. Přijatá pravidla byla dodržena dle určených kritérií.

 

40/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí hospodaření města za I. čtvrtletí 2018 k 31.3.2018.

 

41/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření města v roce 2017.

42/2018/ZM

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje účetní závěrku města za rok 2017 sestavenou k 31.12.2017, včetně protokolu o schválení účetní závěrky.

 

43/2018/ZM

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje Závěrečný účet města za rok 2017, včetně zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

44/2018/ZM

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317520469 na rekonstrukci bytovky č.p. 345 ze dne 27.11.2017 a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě.

45/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej části pozemku 126/1 v k.ú. Kostelec nad Ohří.

46/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej pozemku 94 v k.ú. Nížebohy.

47/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu pozemků. p. č.. 775/3, 777/2 a 789/2 orná půda v k. .ú. Budyně nad Ohří o výměře 9061 m2. Navržená cena   za 1m je 99,--Kč . Tak, že celková částka pozemku je 897.039,-- Kč.

48/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej pozemků. p. č. 775/3, 777/2 a 789/2 orná půda v k. ú. Budyně nad Ohří o výměře 9061 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

49/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu za 1m2 pozemku v částce Kč 99,--Kč, což je celková částka 897.039 Kč za ……..

50/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 569 a 570/18 v k. ú. Budyně nad Ohří od pana Žárského a Urbana a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

51/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odkoupení pozemku p.č. 770/2 v k. ú. Břežany nad Ohří o výměře 425 m2 od paní Dany Kotěrové, za částku 35,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Celková cena je 14.875,- Kč.

52/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 770/3 v k. ú. Břežany nad Ohří od paní Dany Kotěrové, za částku 35,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Přesná výměra pozemku bude upřesněna po vypracování oddělovacího plánu.

53/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 770/10 v k. ú. Břežany nad Ohří od paní Dany Kotěrové, za částku 35,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Přesná výměra pozemku bude upřesněna po vypracování oddělovacího plánu.

54/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odkoupení pozemku p.č. 770/8 v k. ú. Břežany nad Ohří o výměře 109 m2 od pana Jiřího Tomáška, za částku 35,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Celková cena je 3.815,- Kč.

55/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odkoupení pozemku p.č. 770/7 v k. ú. Břežany nad Ohří o výměře 102 m2 od pana Jiřího Tomáška, za částku 35,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Celková cena je 3.570,- Kč.

56/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odkoupení pozemku p.č. 770/11 v k. ú. Břežany nad Ohří o výměře 217 m2 od pana Jiřího Tomáška, za částku 35,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Celková cena je 7.595,- Kč.

57/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 770/5 v k. ú. Břežany nad Ohří o výměře 342 m2 z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Budyně nad Ohří a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

58/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 822/1 v k. ú. Břežany nad Ohří o výměře 263 m2 z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Budyně nad Ohří a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

59/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 822/2 v k. ú. Břežany nad Ohří z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Budyně nad Ohří a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

60/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční podíl města na obnově kulturní památky „Severovýchodní bašta městského opevnění č.p.315, v soukromém vlastnictví firmy Autorecar s.r.o., Benešovská 300, 257 26 Divišov“, v rámci městského programu regenerace MPZ v roce 2018 ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

61/2018/ZM

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace PD 10/2017 ze dne 21.7.2017 na sportoviště u fotbalovém areálu a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě.

62/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1/RM/2018, 2/RM/2018, 3/RM/2018 schválená radou města.

 

63/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 4 4/ZM/2018 dle níže uvedené rekapitulace.

 
 

64/2018/ZM

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje obecně závaznou vyhlášku

o výjimečném krácení nočního klidu

 

65/2018/ZM

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Budyně nad Ohří

 

66/2018/ZM

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje připojení se k plánu odpadového hospodářství, které bylo vypracováno Sdružením obcí pro nakládání s odpady v litoměřickém okrese.

 

67/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří pověřuje Ing. Petra Medáčka, CSc., M.B.A. zastupováním na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti konané dne 21. 6. 2018 v Teplicích.

Všechna usnesení číslo 29/2018/ZM až 67 /2018/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                                                       Ing.Petr Kindl

starosta města v.r.                                                                              místostarosta v.r.

                                                                      

zapsala dne: 18.06.2018 Eva Šánová