Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení č. IV/2018 z veřejného zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N. O.
ze dne 24.9. 2018

78/2017/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje změnu programu dnešního jednán. Za bod č. 9) budou vloženy body
- Hospodaření města k 30.6.2018
- Zpráva o činnosti finančního výboru
- Zpráva o činnosti kontrolního výboru

79/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva. Počet přítomných 12 omluveni 2 , neomluveni 1.

80/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Milena Doušová, Bc. Michal Vogel, Bc. Veronika Wipplerová
ověřovatele zápisu ve složení: RNDr. Blanka Horáčková, MUDr. Jana Rážková
81/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Eva Šánová.

82/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontroly usnesení z minulého jednání zastupitelstva
83/2018/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od 18.6.2018 – do 24.9.2018

84/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje opětovné vložení finančních prostředků na krátkodobý termínovaný vklad 12 měsíců u Komerční banky, a.s. v částce zůstatku ukončeného termínovaného vkladu včetně připsaných úroků a aktuální úrokové sazbě ke dni založení. Pověřuje starostu podpisem smluvní dokumentace.

85/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5/RM/2018 a 6/RM/2018 schválená radou města.

86/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 7 7/ZM/2018 dle níže uvedené rekapitulace.

Rozpočet města Budyně nad Ohří 2018
Schválené rozpočtové opatření č. 7 7/ZM/2018

Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč
Příjmy Výdaje
Příjmy daňové 33 768 000,00 X
Příjmy nedaňové 10 804 000,00 X
Příjmy Kapitálové 1 120 000,00 X
Přijaté transfery 7 113 568,00 X
Běžné výdaje X 44 131 598,05
Kapitálové výdaje /investiční/ X 21 765 656,00
Mezisoučet 52 805 568,00 65 897 254,05
Financování
splátka úvěrů 3 304 000,00
příjaté úvěry 1 570 000,00
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze zůstatku min. období 14 825 686,05
Celkem včetně financování 69 201 254,05 69 201 254,05
Nepoužitý zůstatek min.období 14 050 284,09 14 050 284,09
Celkem 83 251 538,14 83 251 538,14

87/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje poskytnutí individuální dotace TJ Viktorie Budyně nad Ohří ve výši 20.000,00 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

88/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí hospodaření města k 30.6.2018.

89/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu finančního výboru a zprávu kontrolního výboru.

90/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje upřesnění usnesení zastupitelstva č. 50/2018/ZM a to z důvodu dotvoření oddělovacího plánu č. 670-190/2018 ze dne 16.8.2018 a to následovně: odkoupení části pozemku par. č. 569 po oddělení 569/3 a ideální poloviny parcely č. 569/2 a parc. č. 1466/3 po oddělení 1466/10 a ideáln. pol. 1466/9 v k.ú. Budyně nad Ohří od pana Žárského a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

91/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zrušení smlouvy o úvěru 0317520469 u České spořitelny ze dne 27.11.2017, na rekonstrukci bytového domu č.p. 345.

92/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou a.s. na rekonstrukci bytového domu č.p.345 do výše 6.000.000,00 Kč se splatností max. 15 let+ období čerpání s fixní úrokovou sazbou platnou ke dni uzavření smlouvy o úvěru a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
93/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na parcele č.p. 1411/8 v k.ú Budyně nad Ohří, druh pozemku ostatní plocha ,využití silnice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

94/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby vodního díla: Budyně nad Ohří – nová kanalizační stoka pro č.p. 101, 212,99 ul. Okružní a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

95/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku č. 697/15 ve vlastnictví města, v k. ú. Budyně nad Ohří, v ulici Fáryho s SVS a.s. Teplice, na stavbu kanalizace a pověřuje starostu podpisem této smlouvy a to až po převedení této stavby na SVS.

96/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje koupi pozemku v Kostelci nad Ohří za účelem stavby chodníku a pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy.

97/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou částku 40 Kč za m2 pozemku č. 41/1 v k. ú. Kostelec nad Ohří. Celková částka za pozemek bude tedy (40x37) 1480Kč.

98/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří pověřuje starostu podpisem smluv k akci: Stavba nového chodníku v ulici Okružní a Děkanská. Tato byla schválena usnesením 103/2017/ZM.

99/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří pověřuje starostu podpisem smluv k akci: Výstavba sociálních bytů v místní části Nížebohy. Tato byla schválena usnesením 73/2018/ZM a 74/2018/ZM.

100/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří pověřuje starostu podpisem smluv k akci: Oprava, zateplení, výměna technologie kotelny, výměna výplní a zateplení střechy Zdravotního střediska v Budyni nad Ohří . Tato byla schválena usnesením 75/201/ZM a 76/2018/ZM.

101/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří pověřuje starostu podpisem smluv k akci : Nákup kompostérů z dotačního titulu Krajského úřadu ústeckého kraje (KÚÚK). Tento byl schválen usnesením 77/2018/ZM.

102/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje postup při řešení problémových ploch v návrhu č. 4 změny územního plánu v Budyni nad Ohří následujícím způsobem: prostřednictvím pořizovatele změny územního pánu Městský úřad Budyně n.O. požádá Ministerstvo pro místní rozvoj o stanovisko, zda problematika ploch RX1, SV 65 a SV 66 má charakter rozporu a zda jsou požadavky změny těchto ploch relevantní. V případě, že Městský úřad neobdrží odpověď řešící tuto situaci do konce března 2019 přistoupí k rozdělení

Všechna usnesení číslo 78/2018/ZM až 102 /2018/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří


Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A. Ing.Petr Kindl
starosta města místostarosta

zapsala dne: 24.09.2018 Eva Šánová