Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Zápis z ustavujícího zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N. O. ze dne 30. 10. 2018 (č. zápisu V.)

103/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí složení slibu 14-ti členů, zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích jeden člen byl omluven. Listiny prokazující složení slibu jsou přiloženy k zápisu.

104/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje volební komisi ve složení Milena Doušová,
MUDr. Jana Rážková, Petr Šatra, zapisovatel Eva Šánová.

105/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje předsedajícího Ing. Petra Medáčka, CSc., M.B.A.

106/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ověřovatele zápisu a to pana Jaromíra Vanču a
pana Jaroslava Proška.

107/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zapisovatele paní Evu Šánovou.

108/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního ustavujícího zasedání.

109/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pro příští volební období 2018-2022 jednoho zastupitele pro výkon funkce neuvolněného místostarosty města.

110/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje způsob provedení volby starosty, místostarosty a členů rady a předsedů výborů a členů výborů a to - volbu aklamací.

111/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo starostou města Budyně nad Ohří
pana Ing. Petra Medáčka, CSc., M.B.A.


112/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo neuvolněného místostarostu města Budyně nad Ohří pana Ing. Petra Kindla.

113/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo člena rady města:
pana MUDr. Jana Medonose

114/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo člena rady města:
pana Ivana Munzara

115/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo člena rady města:
Pana Václava Svobodu

116/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo navržený počet členů finančního výboru a
t.j. počet 5.

117/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo navržený počet členů kontrolního výboru a
tj. počet 5.

118/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo předsedou finančního výboru pana
Bc. Michala Vogela.

119/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Václava Svobodu.

120/2018/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům dle (§ 72 odst. 2 zákona o obcích v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev v platném znění. Tyto odměny se budou poskytovat od 30.10.2018.


Všechna usnesení č. 103/2018/ZM až 109/2018/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva města.


Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A. Ing. Petr Kindl
starosta města místostarosta

zapsala dne: 30.10.2018
Eva Šánová