Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení č. VI/2018 z veřejného zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N. O.

ze dne 17. 12. 2018

121/2018/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání.

122/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Bc. Michal Vogel, Milena Doušová, Jaroslav Vanča

ověřovatele zápisu ve složení: Ladislava Rážková, Jaroslav Prošek

123/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Eva Šánová.

124/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva. Počet přítomných 12 omluveni 3, neomluveni.

125/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontroly usnesení z minulého jednání zastupitelstva

126/2018/ZM

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od 8.10.2018 – do 10.12.2018

127/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje členy finančního výboru ve složení – Jana Králová, Marie Čížková, Veronika Wipplerová, Jaroslav Vanča

128/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje členy kontrolního výboru ve složení – Milan Hampl, Alena Líbalová, Jaromír Vanča, Jan Hrnčíř.

129/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o hospodaření města k  30.9.2018.

 

130/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8/RM/2018 a 9/RM/2018 schválená radou města.

131/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 10 10/ZM/2018 dle níže uvedené rekapitulace.

Rozpočet města Budyně nad Ohří 2018  
Schválené rozpočtové opatření č. 10 10/ZM/2018  
     
Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč    
  Příjmy Výdaje
Příjmy daňové 33 768 000,00 X
Příjmy nedaňové 10 885 000,00 X
Příjmy Kapitálové 1 060 000,00 X
Přijaté transfery 5 552 838,00 X
Běžné výdaje X 45 407 091,05
Kapitálové výdaje /investiční/ X 9 665 656,00
Mezisoučet 51 265 838,00 55 072 747,05
Financování    
splátka úvěrů   3 030 000,00
přijaté úvěry 1 097 804,00  
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze zůstatku min. období 5 739 105,05  
Celkem včetně financování 58 102 747,05 58 102 747,05
Nepoužitý zůstatek min.období 23 136 865,09 23 136 865,09
Celkem 81 239 612,14 81 239 612,14

 

132/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočet Města Budyně nad Ohří na rok 2019 v předloženém znění, včetně příloh a závazných ukazatelů, ve výši 80.588.600,00 Kč a to v příjmech i ve výdajích, včetně financování a předpokládaného nepoužitého zůstatku minulých období, dle níže uvedené rekapitulace.

Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč

 
  Příjmy Výdaje
Příjmy daňové 35 721 000,00 X
Příjmy nedaňové 9 938 500,00 X
Příjmy Kapitálové 120 000,00 X
Přijaté transfery 1 809 100,00 X
Běžné výdaje X 39 925 700,00
Kapitálové výdaje /investiční/ X 12 480 000,00
Mezisoučet 47 588 600,00 52 405 700,00
Financování- předpokládaný zůstatek k 31.12.2018            33 000 tis. Kč    
splátka úvěrů   3 019 500,00
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze zůstatku min. období 7 836 600,00  
Celkem včetně financování 55 425 200,00 55 425 200,00
Nepoužitý zůstatek min.období 25 163 400,00 25 163 400,00
Celkem 80 588 600,00 80 588 600,00

Přílohy:

Tabulka č. 1 – Návrh rozpočtu příjmy

Tabulka č. 2 – Návrh rozpočtu výdaje

 

133/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích kompetenci radě města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

1. provádění rozpočtových opatření schválených příspěvků, dotací na základě zákona č.250/2000Sb. a darů třetím osobám do výše schváleného rozpočtu.

Usnesení rady musí obsahovat číslování rozpočtových opatření schválených v kompetenci rady. Schválená rozpočtová opatření radou města budou předloženy na nejbližším jednání zastupitelstva města.

 

134/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Budyně nad Ohří na období 2020 – 2022 v tomto znění:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč na r. 2020, 2021 a 2022

 

Střednědobý výhled rozpočtu je sestavován na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Při sestavování se vychází z potřeb města a z jeho finančních možností.

V současné době město splácí 6 úvěrů, které byly použity na výstavbu a rekonstrukci bydlení. V roce 2019 bude splacen úvěr na pořízení 16 chráněných bytů čp.426 , který již není v tomto výhledu zahrnut. V roce 2020 bude splacen úvěr na výstavbu domu čp. 427.

    rok 2020 rok 2021

rok 2022

 

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.   26000 23900

23 900

 

Daňové příjmy Daňové výnosy, místní poplatky 30200 30900

30 900

Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb,nájemného,zpětný odběr odpadů 10400 10600 10600
Kapitálové příjmy např. příjmy z prodeje majetku 200 200 200
Přijaté dotace Výkon veřejné správy, opravy MZP, 2 000 2 000 2 000

 

Příjmy celkem po konsolidaci

 

 

42 800

 

43 700

 

43 700

Běžné neinvestiční výdaje Běžné provozní výdaje, opravy a údržba 37400 37000 35 300
Kapitálové /investiční/ výdaje

Investiční výdaje

 

5 000 5000 5000

 

Výdaje celkem po konsolidaci

 

 

42 400

 

42 000

 

40 300

 

Saldo příjmů a výdajů

 

 

400

 

1 700

 

3 400

 

135/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje místostarostu Ing. Petra Kindla ke spolupráci a k zastupování města Budyně nad Ohří ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

136/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje poskytnutí individuální dotace TJ Viktorie Budyně nad Ohří ve výši 50.845,50 Kč na nářadí, lavičky a úložný box na sportoviště a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

137/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zahrnout poskytnutou dotaci TJ Viktorie Budyně nad Ohří ve výši 50.845,50 Kč do rozpočtového opatření č. 10/ZM/2018.

138/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace PD 10/2017 ze dne 21.7.2017 na sportoviště u fotbalového areálu a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě. Předání sportoviště 30.11.2018, 31.1.2019 finanční vypořádání.

 

139/2018/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny územního plánu zkráceným postupem podle § 55a, zák.183/2006 Sb. v platném znění. Ke změně územního plánu dochází z vlastního podnětu. Ke změně územního plánu dochází z důvodu změny regulativu jedné budovy v k. ú. Nížebohy.

140/2018/ZM

Zastupitelstvo města bere na vědomí zkrácený postup změny územního plánu s ohledem na to, že v současné době probíhající změna je časově náročná a požadavky změn vedou k rozporovému řízení na Ústeckém kraji a zajištění metodického výkladu na Ministerstvu pro místní rozvoj.

141/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu provést stavbu č. I .-12-4014235/002 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

142/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4009024/001-LT-Břežany nad Ohří, se specifikací plochy, kterou můžou břemenem zatížit a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. ČEZ vyspecifikuje plochu ohledně věcného břemene.

143/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej části pozemkové p. č. 1084/1 v k. ú. Písty o výměře 26m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Náklady s oddělením parcely se přičtou k ceně.

144/2018/ZM Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odprodej části pozemku p. č. 1084/1 v k. ú. Písty o výměře 26 m2 paní Evě Škodové, za částku 40- Kč/m2 (celkem 1.040,-- Kč). Náklady na oddělení nese kupující strana.

Všechna usnesení číslo 121/2018/ZM až 144/2018/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                                                       Ing.Petr Kindl

starosta města                                                                                    místostarosta

                                                                      

zapsala dne: 17.12.2018 Eva Šánová