Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení č. I/2019 z veřejného zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N. O.

ze dne 11.03.2019

1/2019/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání.

2/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Milan Hampl, Ivan Munzar, Petr Šatra

ověřovatele zápisu ve složení:

RNDr. Blanka Horáčková, Vladislava Rážková

3/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Eva Šánová.

4/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva. Počet přítomných 14 omluveni 1, neomluveni.

5/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontroly usnesení z minulého jednání zastupitelstva

6/2019/ZM

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od 17.02.2018 – do 11.03.2019

7/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí hospodaření města k 31.12.2018.

8/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č.11 11 /ZM/2018.

Rozpočet Města Budyně nad Ohří 2018  
Rozpočtové opatření č. 11   11/ZM/2018  
     
Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč  
     
  Příjmy Výdaje
Příjmy daňové 33 566 904,73 X
Příjmy nedaňové 10 885 000,00 X
Příjmy Kapitálové 1 060 000,00 X
Přijaté transfery 5 753 933,27 X
Běžné výdaje X 45 407 091,05
Kapitálové výdaje /investiční/ X 9 665 656,00
Mezisoučet 51 265 838,00 55 072 747,05
Financování    
splátka úvěrů 1 097 804,00 3 030 000,00
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů-investice 5 739 105,05  
Mezisoučet 58 102 747,05 58 102 747,05
Zůstatek min.období -rezerva                     /k 31.12.2017               28 875 970,14 23 136 865,09 23 136 865,09
Celkem 81 239 612,14 81 239 612,14
     
Přílohy:    
RO 11 11/ZM/ 2018   Soupis položek rozpočtového opatření  

9/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtové opatření č.1 1/RM/2019 schválené radou města.

10/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č.2 2/ZM/2019 dle níže uvedené rekapitulace. Upravený rozpočet je přílohou usnesení.

Rozpočet města Budyně nad Ohří 2019    
Schválené rozpočtové opatření č. 2 2/ZM/2019  
     
Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč    
  Příjmy Výdaje
Příjmy daňové 35 721 000,00 X
Příjmy nedaňové 9 938 500,00 X
Příjmy Kapitálové 120 000,00 X
Přijaté transfery 3 130 706,27 X
Běžné výdaje X 42 900 500,00
Kapitálové výdaje /investiční/ X 18 740 000,00
Rozpočet celkem (příjmy, výdaje) 48 910 206,27 61 640 500,00
Financování zůstatek na BÚ k 31.12.2018     36.894.188,26 Kč    
splátka úvěrů   3 019 500,00
zrušený termínovaný vklad 1 745 753,45  
založení termínovaných vkladů krátk.   16 000 000,00
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze zůstatku min. období 30 004 040,28  
Celkem včetně financování 80 660 000,00 80 660 000,00
Nepoužitý zůstatek min.období 6 890 147,98 6 890 147,98
Celkem 87 550 147,98 87 550 147,98
     
Přílohy:    
tabulka č. 1 Rozpočet Příjmy    
tabulka č. 2 Rozpočet Výdaje    
     

11/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle přiložené tabulky.

12/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí Výroční zprávu Městského úřadu Budyně nad Ohří o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, o svobodném přístupu k informacím za rok 2018.

13/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vložení finančních prostředků na krátkodobý termínovaný vklad u ČSOB, a.s. v částce 8 mil na 6 měsíců a 8 mil. na 12 měsíců a pověřuje starostu podpisem smluvní dokumentace.

 

14/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zrušení termínovaného vkladu u Komerční banky.

15/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury České republiky o finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na opravu kulturních památek v městské památkové zóně Budyně nad Ohří na rok 2019. Zároveň zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města do výše 440.000,- Kč + DPH z celkových nákladů a pověřuje starostu podpisem žádosti o dotace.

16/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo zemědělství České republiky o dotaci z programu „Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny“ na opravu kaple v místní části Budyně nad Ohří v Roudníčku. Zároveň zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města do výše 90.000,- Kč.

17/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo obrany České republiky o dotaci z programu „Zachování a obnova historických hodnot“ na opravu pomníku padlým z 1. světové války v místní části Budyně nad Ohří v Kostelci nad Ohří. Zároveň zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města do výše 55.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

18/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Krajský úřad Ústeckého kraje o účelovou neinvestiční dotaci z „Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019“ na opravu drobné památky „Boží muka z roku 1822, Budyně nad Ohří – Průhon“. Zároveň zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města do výše 30.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

19/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Krajský úřad Ústeckého kraje o účelovou neinvestiční dotaci z „Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019“ na opravu drobné památky „Boží muka v k.ú. Kostelec nad Ohří (II. etapa – dokončení)“. Zároveň zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města do výše 20.000,- Kč.

20/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu za část p. p. č. 620/3 v k .ú. Roudníček   o výměře 29 m2. Navržená cena v místě obvyklá za 1m2 je 50Kč . Takže celková částka pozemku je 1450,-- Kč. Náklady na oddělovací plány jdou v plné výši za kupujícím.

21/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej části pozemku p. p. č. 620/3 v k. ú. Roudníček o výměře 29 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

22/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smluv o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 622/1 vodní tok, v k.ú. Roudníček, který je ve vlastnictví města a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

23 /2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu za část p. p. č. 1032/3 v k.ú. Budyně nad Ohří   o výměře 11 m2. Navržená cena v místě obvyklá za 1m2 je 50 Kč . Takže celková částka pozemku je 550,-- Kč. Náklady na oddělovací plány hradí kupující.

24/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej části pozemku p. p. č. 1032/3 v k. ú. Budyně nad Ohří o výměře 11 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

25/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu za část p. p. č. 309/1 v k.ú. Budyně nad Ohří   o výměře 10 m2. Navržená cena v místě obvyklá za 1m2 je 50 Kč. Tak, že celková částka pozemku je 500,-- Kč. Náklady na oddělovací plány hradí kupující.

26/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje nákup části pozemku p. p. č. 309/1 v k. ú. Budyně nad Ohří o výměře 10 m2, který má v majetku paní Jelínková a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

27/2019/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje nákup lesního pozemku pod podmínkou, že cena za jeden metr bude max. 12,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

28/2019/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje výši daru 400.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

29/2019/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci sanace a zateplen objektu Pražská 345 a pověřuje starostu podpisem smluvní dokumentace.

30/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o nočním klidu.

31/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o nočním klidu.

Všechna usnesení číslo 1/2019/ZM až 31/2019/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                                                       Ing.Petr Kindl

starosta města                                                                                    místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

                                                                      

zapsala dne: 11.03.2019 Eva Šánová