Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení č. II/2019 z veřejného zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N. O.

ze dne 29.4.2019

                           

32/2019/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání.

33/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Prošek, Jaroslav Vanča a Ivan Munzar

ověřovatele zápisu ve složení: RNDr. Blanka Horáčková, MUDr., Jana Rážková

34/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Ivu Hojzanovou

35/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva. Počet přítomných 12 omluveni 3, neomluveni 0.

36/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontroly usnesení z minulého jednání zastupitelstva

37/2019/ZM

Zastupitelstvo města bere na vědomí, že zpráva o činnosti rady za období od 11.3.2019 – do 29.4.2019 bude předložena na nejbližším příštím jednání zastupitelstva.

38/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje investiční záměr k realizaci akce „Oprava pomníku padlých z 1. Světové války v Kostelci nad Ohří“.

39/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury České republiky o dotaci z rezervy „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ na opravu synagogy v Budyni nad Ohří na rok 2019.

40/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu za část p. p. č. 796/1 v k.ú. Břežany nad Ohří   o výměře 8 m2. Navržená cena v místě obvyklá za 1m je 50Kč . Tak že celková cena pozemku je 400,-- Kč.

41/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej části pozemku p. p. č. 796/1 v k. ú. Břežany nad Ohří o výměře 8 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

42/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci Sanace a zateplení objektu Pražská 345 v částce 1.854.800,01 Kč a pověřuje starostu podpisem smluvní dokumentace.

43/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o půjčce s firmou Ravek s.r.o. na překlenutí doby vyplacení finančních prostředků v částce 1.179.258,01 Kč ze SFDI a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vedení města bude informovat zastupitelstvo o splacení půjčky.

44/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3/RM/2019 a č. 5 5/RM/2019 schválená radou města.

45/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 4 4/ZM/2019 dle níže uvedené rekapitulace.

Rozpočet města Budyně nad Ohří 2019    
Schválené rozpočtového opatření č. 4 4/ZM/2019  
     
Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč    
  Příjmy Výdaje
Příjmy daňové 35 752 676,19 X
Příjmy nedaňové 11 617 758,01 X
Příjmy Kapitálové 120 000,00 X
Přijaté transfery 3 539 030,08 X
Běžné výdaje X 43 740 500,00
Kapitálové výdaje /investiční/ X 20 419 258,01
Rozpočet celkem (příjmy, výdaje) 51 029 464,28 64 159 758,01
Financování zůstatek na BÚ k 31.12.2018     36.894.188,26 Kč    
splátka úvěrů   3 019 500,00
zrušený TV 1 745 753,45  
založení TV krátk.   16 000 000,00
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze zůstatku min. období 30 404 040,28  
Celkem včetně financování 83 179 258,01 83 179 258,01
Nepoužitý zůstatek min.období 6 490 147,98 6 490 147,98
Celkem 89 669 405,99 89 669 405,99

46/2019/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje možnost zahájení změny územního plánu ve zrychleném režimu ve znění stavebních zákonů, která se bude týkat výhradně objektu bývalé školy v obci Nížebohy (č.p. 34, st. p.č.36 v k.ú. Nížebohy)

47/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vypracování žádosti na dotaci z Norských fondů na opravu synagogy v Budyni nad Ohří do výše 190.000 Kč.

 

Všechna usnesení číslo 32/2019/ZM až 47/2019/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří

 

.

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                                                       Ing.Petr Kindl

starosta města                                                                                    místostarosta

                                  

zapsala dne: 29. 4. 2019 Hojzanová