Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení č. III/2019 z veřejného zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N. O.

ze dne 25.6.2019

48/2019/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání.

49/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení: Vladislava Rážková, Blanka Horáčková, Milena Doušová.

ověřovatele zápisu ve složení: Jaromír Vanča, Petr Šatra

50/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Ivu Hojzanovou

51/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva. Počet přítomných 12 omluveni 3, neomluveni 0.

52/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontroly usnesení z minulého jednání zastupitelstva

53/2019/ZM

Zastupitelstvo města bere na vědomí, zprávu o činnosti rady za období od 11. 3.2019 – do 25. 6.2019.

54/2019/ZM - Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí hospodaření města za I. čtvrtletí 2019 k 31. 3. 2019.

55/2019/ZM - Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření města v roce 2018

56/2019/ZM - Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje účetní závěrku města za rok 2018 sestavenou k 31.12.2018, včetně protokolu o schválení účetní závěrky.

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018

Identifikace schvalované účetní závěrky:

Účetní závěrka sestavená k 31.12.2018

Za účetní jednotku: Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65,411 18 Budyně nad Ohří,

IČ:00263427, ÚSC

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 25.6.2019

Číslo usnesení ZM: 56/2019/ZM

Schvalované výkazy:             Rozvaha k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018

Příloha k 31.12.2018

Jako další podklady k projednání účetní závěrky byla předložena zpráva o výsledku

přezkoumání hospodaření a inventarizační zpráva.

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle § 84 odst.2 písm. b) zákona č.

128/2000 Sb. O obcích

Zastupitelé města Budyně nad Ohří, přítomní při schvalování účetní závěrky:

Ing. Petr Medáček CSc., MBA, Ing Petr Kindl, RNDr. Blanka Horáčková, Bc .Michal Vogel,

Ivan Munzar, MUDr. Jan Medonos, Milena Doušová, Ladislava Rážková, Jaromír Vanča,

Milan Hampl, Petr Šatra, Jaroslav Prošek

Výrok o schválení účetní závěrky:

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku za rok 2018 poměrem hlasů:

Pro: 12                                    Proti: 0                       Zdržel se : 0

Vyjádření účetní jednotky k výroku

Zastupitelstvo města neshledalo, že by schvalovaná účetní závěrka neposkytovala věrný a

poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Města Budyně nad Ohří. Během roku

sleduje průběžné hospodaření města, aby efektivně posuzovalo rizika a možné ztráty

v hospodaření. Na základě předložených podkladů neshledalo žádné skutečnosti, které by

vedly k neschválení účetní závěrky.

Na základě schválení účetní závěrky provede účetní obce přeúčtování výsledku hospodaření

ve schvalovacím řízení z účtu 431 na účet 432-Výsledek hospodaření minulých účetních

období.

Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky včetně souvisejících informací předá

účetní jednotka do centrálního systému účetních informací státu.

57/2019/ZM - Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje Závěrečný účet města za rok 2018, včetně zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

58/2019/ZM - Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5/RM/2019, 6/RM/2019, 7/RM/2019 schválená radou města.

59//2019/ZM - Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 8 8/ZM/2019 dle níže uvedené rekapitulace.

Rekapitulace k usnesení č. 59/2019/ZM

Rozpočet města Budyně nad Ohří 2019  
Schválené  rozpočtové opatření č. 8  8/ZM/2019  
     
Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč    
  Příjmy Výdaje
Příjmy daňové 35 752 676,19 X
Příjmy nedaňové 11 752 758,01 X
Příjmy Kapitálové 120 000,00 X
Přijaté transfery 6 589 085,78 X
Běžné výdaje X 44 664 500,00
Kapitálové výdaje /investiční/ X 22 919 258,01
Rozpočet  celkem (příjmy, výdaje) 54 214 519,98 67 583 758,01
Financování zůstatek na BÚ k 31.12.2018    36.894.188,26 Kč    
splátka úvěrů   3 019 500,00
přijaté úvěry 5 950 000,00  
zrušený TV 1 745 753,45  
založení TV krátk.   16 000 000,00
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze zůstatku min. období 24 692 984,58  
Celkem  včetně financování 86 603 258,01 86 603 258,01
Nepoužitý zůstatek min.období 12 201 203,68 12 201 203,68
Celkem 98 804 461,69 98 804 461,69
     
Přílohy:    
tabulka č.1 Rozpočet příjmy    
tabulka č.2 Rozpočet výdaje    

60/2019/ZM Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje poskytnutí dotace z fondu SFŽP na akci Zateplení zdravotního střediska v Budyni nad Ohří a pověřuje starostu podpisem smluvní dokumentace.

61/2019/ZM Zastupitelstvo města schvaluje spoluúčast na akci Zateplení zdravotního střediska v Budyni nad Ohří v maximální výši 4.500.000,-- Kč

62/2019/ZM - schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury České republiky o dotaci z rezervy „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ na opravu synagogy v Budyni nad Ohří na rok 2019. Zároveň zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města do výše 2.000.000,- Kč + DPH z celkových nákladů a pověřuje starostu podpisem žádosti o dotaci.

63/2019/ZM zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci a zadání potřebné projektové dokumentace potřebné k žádosti o dotaci, na rekonstrukci Mateřské školy v Ladově ulici a pověřuje starostu podpisem smluvní dokumentace.

64/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu za část p. p. č. 708/1 v k .ú. Vrbka   o výměře 49 m2. Navržená cena v místě obvyklá za 1m je 50Kč . Tak, že celková částka pozemku je 2450,-- Kč.

65/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej části pozemku p. p. č. 708/1 v k. ú. Vrbka o výměře 49 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

66/2019/ZM Zastupitelstvo města neschvaluje  nákup pozemků o výměře 8.195 m2 v lokalitě Lada za 106.535,-- Kč.

67/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV. -12-4017843 pro část pozemku č.1432/3 v k. ú Budyně n. O., s podmínkou, že bude zaměřena v minimální nezbytné rozloze a pověřuje starostu podpisem této smlouvy .

68/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IP-12-4009014/001-LT-Písty, na části p.p. č. 1088 v k.ú. Písty, s podmínkou, že stavba bude zaměřena v minimální nezbytné rozloze a  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

69/2019/ZM

Všechna usnesení číslo 48/2019/ZM až 69/2019/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                                                    Ing.Petr Kindl

starosta města                                                                                   místostarosta

           

zapsala dne: 25.6. 2019 Hojzanová