Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení č. IV/2019 z veřejného zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N. O.

ze dne 25.9.2019

70/2019/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání.

71/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jana Rážková, Blanka Horáčková, Vladislava Rážková

ověřovatele zápisu ve složení: Michal Vogel, Jaroslav Vanča

72/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Ivau Hojzanová.

73/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje do funkce pana Jindřicha Štrencla

74/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva. Počet přítomných 15 omluveni 0, neomluveni 0.

75/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontroly usnesení z minulého jednání zastupitelstva

76/2019/ZM

Zastupitelstvo města bere na vědomí, zprávu o činnosti rady za období od 26.6..2019 – do 25. 6.2019.

77/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí hospodaření města za I. pololetí 2019 k 30.6. 2019.

 

78/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9/RM/2019, 10/RM/2019, 11/RM/2019 schválená radou města.

79/2019/ZM

Zastupitelstvo stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích kompetenci radě města k provádění rozpočtových opatření z finančních prostředků rozpočtovaných na § 6409 5901 ve výši 200.000,00 Kč. – jedná se o rezervu na výdaje související s žádostmi o dotace. Rozdělení na určité paragrafy bude provedeno dle účelu dotací.

Usnesení rady musí obsahovat číslování rozpočtových opatření schválených v kompetenci rady. Schválená rozpočtová opatření radou města budou předloženy na nejbližším jednání zastupitelstva města.

Toto usnesení je platné do schválení nového rozpočtu.

80/2019/ZM Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 12 12/ZM/2019 dle níže uvedené rekapitulace.

       
  Rozpočet města Budyně nad Ohří 2019      
  Schválené rozpočtové opatření č. 12 12/ZM/2019      
         
  Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč      
    Příjmy Výdaje  
  Příjmy daňové 35 752 676,19 X  
  Příjmy nedaňové 11 802 758,01 X  
  Příjmy Kapitálové 120 000,00 X  
  Přijaté transfery 7 489 085,78 X  
  Běžné výdaje X 45 444 500,00  
  Kapitálové výdaje /investiční/ X 23 269 258,01  
  Rozpočet celkem (příjmy, výdaje) 55 164 519,98 68 713 758,01  
  Financování zůstatek na BÚ k 31.12.2018     36.894.188,26 Kč      
  splátka úvěrů   3 019 500,00  
  přijaté úvěry 5 950 000,00    
  zrušený TV 1 745 753,45    
  založení TV krátk.   16 000 000,00  
    62 860 273,43 87 553 258,01  
  dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze zůstatku min. období 24 872 984,58    
  Celkem včetně financování 87 733 258,01 87 733 258,01  
  Nepoužitý zůstatek min.období 12 021 203,68 12 021 203,68  
  Celkem 99 754 461,69 99 754 461,69  
    99 754 461,69
                   

81/2019/ZM Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci (výše dotační podpory je 70%.) v dotačním titulu Podpora materiálně technické základny sportu (MŠMT) na projekt Komplex veřejného sportovního zařízení a pověřuje starostu podpisem žádosti o dotaci podpisem smlouvy na vytvoření žádosti

82/2019/ZM Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti na MŠMT a schvaluje finanční spoluúčast na akci Komplex veřejného sportovního zařízení ve výši cca 8.000.000,-- Kč a pověřuje starostu podpisem žádosti o dotaci .

83/2019/ZM Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje poskytnutí individuální dotace TJ Viktorie Budyně nad Ohří ve výši 20.000,00 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

84/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Budyně nad Ohří.

85/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pozemek č.596/2, 607 a 49/3 v k. ú Kostelec n. O. pro akci „ Kostelec nad Ohří – výstavba dešťové kanalizace a VO“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy .

86/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby na pozemku – pro pozemky p.p.č. 596/2, 607,49/3, vše v k.ú. Kostelec nad Ohří pro akci „ Kostelec nad Ohří – výstavba chodníků a BUS zastávek“ a  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

87/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Kostelec nad Ohří – výstavba dešťové kanalizace a VO“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

88/2019/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č.796/8, ost. komunikace a p.p.č. 25 zahrada v k.ú. Břežany nad Ohří

89/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje obnovu termínovaného vkladu u ČSOB a.s. v částce 8 mil. Kč a pověřuje starostu podpisem dokumentace.

90/2019/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje postup bezúplatného převzetí Sokolovny do majetku města

91/2019/ZM

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o dotacích

Všechna usnesení číslo 70/2019/ZM až 91/2019/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                                                    Ing.Petr Kindl

starosta města                                                                                   místostarosta

Ověřovatelé zápisu:   

zapsala dne: 25. 9. 2019 Hojzanová