Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení č.V/2019 z veřejného zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N. O.

ze dne 2.12.2019

92/2019/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání.

93/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Petr Šatra, Jindřich Štrencl, Jaroslav Prošek

ověřovatele zápisu ve složení:

RNDr. Blanka Horáčková, Jaromír Vanča

94/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Iva Hojzanová.

95/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva. Počet přítomných 14omluveni 1, neomluveni 0.

96/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontroly usnesení z minulého jednání zastupitelstva

97/2019/ZM

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od 26.9.2019 – 2.12.2019

 

98/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí hospodaření města k 30.09.2019.

 

99/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření č. 13/RM/2019, 14/RM/2019, 15 /RM/2019 schválená radou města.

100/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 16 16/ZM/2019 dle níže uvedené rekapitulace. Přílohou usnesení jsou rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje.

Rozpočet města Budyně nad Ohří 2019    
Návrh rozpočtového opatření č. 16 16/ZM/2019    
     
Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč    
  Příjmy Výdaje
Příjmy daňové 35 752 676,19 X
Příjmy nedaňové 11 864 758,01 X
Příjmy Kapitálové 120 000,00 X
Přijaté transfery 8 281 085,78 X
Běžné výdaje X 45 194 500,00
Kapitálové výdaje /investiční/ X 16 869 258,01
Rozpočet celkem (příjmy, výdaje) 56 018 519,98 62 063 758,01
Financování zůstatek na BÚ k 31.12.2018     36.894.188,26 Kč    
splátka úvěrů   3 019 500,00
přijaté úvěry 5 950 000,00  
zrušený TV 1 745 753,45  
založení TV krátk.   16 000 000,00
  63 714 273,43 81 083 258,01
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze zůstatku min. období 17 368 984,58  
Celkem včetně financování 81 083 258,01 81 083 258,01
Nepoužitý zůstatek min.období 19 525 203,68 19 525 203,68
Celkem 100 608 461,69 100 608 461,69
     
Přílohy:    
tabulka č.1 Rozpočet příjmy    
tabulka č.2 Rozpočet výdaje    

101/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočet Města Budyně nad Ohří na rok 2020 v předloženém znění: Rekapitulace, která je součásti usnesení a tabulky č.1 rozpočet příjmy a tabulky č. 2 rozpočet výdaje, které jsou přílohou usnesení.

Schválený rozpočet Města Budyně nad Ohří na rok 2020  
     
Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč  
  Příjmy Výdaje
Příjmy daňové 36 951 000,00 X
Příjmy nedaňové 10 005 000,00 X
Příjmy Kapitálové 120 000,00 X
Přijaté transfery 3 748 100,00 X
Běžné výdaje X 40 725 846,50
Kapitálové výdaje /investiční/ X 21 180 000,00
Rozpočet příjmy/výdaje 50 824 100,00 61 905 846,50
Financování-předpokládaný zůstatek k 31.12.2019 31 000 tis.Kč    
splátka úvěrů   2 670 000,00
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze zůstatku min. období 13 751 746,50  
Celkem včetně financování 64 575 846,50 64 575 846,50
Nepoužitý zůstatek min.období (předpoklad) 17 248 253,50 17 248 253,50
Celkem 81 824 100,00 81 824 100,00

 

102/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Budyně nad Ohří na období 2021 – 2023 dle předloženého návrhu:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč na r. 2021, 2022 a 2023

Střednědobý výhled rozpočtu je sestavován na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Při sestavování se vychází z potřeb města a z jeho finančních možností.

V současné době město splácí 6 úvěrů, které byly použity na výstavbu a rekonstrukci bydlení. V roce 2020 bude splacen úvěr na výstavbu domu čp. 427, který již není v tomto výhledu zahrnut.

    rok 2021

rok 2022

 

rok 2023
Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.   25000

28 000

 

30000
Daňové příjmy Daňové výnosy, místní poplatky 36000 36000 36000
Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb,nájemného,zpětný odběr odpadů 10600 10600 10600
Kapitálové příjmy příjmy z prodeje majetku 120 120 120
Přijaté dotace Výkon veřejné správy, opravy MZP, 2 000 2 000 2000
Příjmy celkem po konsolidaci  

 

48 720

 

48 720

 

48720

Běžné neinvestiční výdaje Běžné provozní výdaje, opravy a údržba 39000 40 000 42000
Kapitálové /investiční/ výdaje

Investiční výdaje

5000 5000 5000
Výdaje celkem po konsolidaci  

 

44 000

 

45000

 

47000

 

Saldo příjmů a výdajů

 

 

+4720

 

+3720

 

 

+1720

Financování  

-4720

 

-3720

 

-1720
- splátka dlouhodobých úvěrů (pol.8124)  

-1840

-1540

-1550

Změna stavu peněz                 (-přírůstek /+úbytek)   -2880

-2180

-170

Konečný stav peněžních prostředků k 31. 12.   28000 30000

30000

 

 

 

 

 

103/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích kompetenci radě města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

Provádění rozpočtových opatření schválených příspěvků, dotací na základě zákona č.250/2000Sb. a darů třetím osobám do výše schváleného rozpočtu.(§ 6409, pol. 5901, org. 0100)

Usnesení rady musí obsahovat číslování rozpočtových opatření schválených v kompetenci rady. Schválená rozpočtová opatření radou města budou předložena na nejbližším jednání zastupitelstva města.

Toto usnesení je platné do schválení nového rozpočtu.

104/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu za část p. p. č. 770/11 v k. ú. Břežany nad Ohří   o výměře 113 m2. Navržená cena v místě obvyklá za 1m je 35 Kč. Takže celková částka pozemku je 3.955,-- Kč.

 

105/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej části pozemku p. p. č. 770/11 v k. ú. Břežany nad Ohří o výměře 113 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

106/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na SFDI na akci Realizace výstavby a rekonstrukce pěší komunikace včetně autobusových zálivů   v Kostelci nad Ohří“ a pověřuje starostu podpisem smluvní dokumentace.

107/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje spoluúčast na akci „Realizace výstavby a rekonstrukce pěší komunikace včetně autobusových zálivů   v Kostelci nad Ohří“ v maximální částce 900.000,-- Kč

108/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na SFŽP na akci „snížení energetické náročnosti Mateřské školy v Budyni nad Ohří“ a pověřuje starostu podpisem smluvní dokumentace.

109/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje spoluúčast na akci „snížení energetické náročnosti Mateřské školy v Budyni nad Ohří“ “ v maximální částce 2.500.000,-- Kč

110/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně bere na vědomí – přípravu projektové dokumentace na akci výstavby chodníku a autobusových zastávek v Břežanech n. O. a pověřuje starostu podpisem smluvní projektové dokumentace této akce.

111/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje volbu pana Jindřicha Štrencla do kontrolního výboru.

Všechna usnesení číslo 92/2019/ZM až 111/2019/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                                                    Ing.Petr Kindl

starosta města                                                                                   místostarosta

zapsala dne: 27.11. 2019 I. Hojzanová