Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení č. I/2020 z veřejného zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N. O.

ze dne 27.03.2020

které se konalo v pátek dne 27. 03. 2020 od 15.00 hodin

formou on-line přístupu na internetu.

1/2020/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání. Bod č. 3 – zpráva starosty o činnosti rady bude přesunuta do příštího jednání zastupitelstva.

2/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Jaroslav Prošek, Petr Šatra

ověřovatele zápisu ve složení: Bc. Michal Vogel

3/2020/ZM

Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Eva Šánová                 .

4/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva. Počet přítomných 14 omluveni 1, neomluveni 0.

5/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontroly usnesení z minulého jednání zastupitelstva

6/2020/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje města odložení zprávy o činnosti rady za období od 1.1.2020 – 27.3.2020 na příští jednání zastupitelstva

 

7/2020/ZM - Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtové opatření č.RO/2020/001 schválené radou města.

8/2020/ZM Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. RO /2020/002 dle níže uvedené rekapitulace. Přílohou usnesení jsou tabulka č. 1 rozpočtové příjmy a tabulka č. 2 rozpočtové výdaje.

Schválené rozpočtové opatření č. RO/2020/002  
     
Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč  
  Příjmy Výdaje
Příjmy daňové 36 951 000,00 X
Příjmy nedaňové 10 083 000,00 X
Příjmy Kapitálové 120 000,00 X
Přijaté transfery 3 769 100,00 X
Běžné výdaje X 42 574 846,50
Kapitálové výdaje /investiční/ X 21 180 000,00
Rozpočet příjmy/výdaje 50 923 100,00 63 754 846,50
Financování- zůstatek k 31.12.2019 33.248.647,50 Kč    
splátka úvěrů   2 670 000,00
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze zůstatku min. období 15 501 746,50  
vratka termínovaných vkladů 16 000 000,00  
Celkem upravený rozpočet včetně financování 66 424 846,50 66 424 846,50
Nepoužitý zůstatek min.období (předpoklad) 33 746 901,00 33 746 901,00
Celkem 100 171 747,50 100 171 747,50
     
Přílohy:    
tabulka č.1 Rozpočet příjmy    
tabulka č.2 Rozpočet výdaje    
     
RO/2020/002 schválené Zastupitelstvem města Budyně nad Ohří dne 27.3.2020
usnesením č. 8/2020/ZM    

9/2020/ZM Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje převod kompetencí ke schvalování rozpočtových opatření ze zastupitelstva na radu města v těchto případech:

1. Zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů spolufinancovaných z dotací. Finanční částky nad 1.000.000,00 Kč s předchozí konzultací zastupitelů per-rollam.

2. Zapojit do rozpočtu příjmy a související výdaje z dotací za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.

3. Úprava rozpočtu v návaznosti na výpočet daně z příjmů právnických osob za obec.

4. Realizovat výdaje plynoucí z vyhlášení nouzového stavu – krizová opatření města.

10/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města o dotaci na akci „Revitalizace synagogy“, která se nachází v městské památkové zóně Budyně nad Ohří, z fondů EHP a Norska, schvaluje finanční spoluúčast města do výše 2.200.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem žádosti.

11/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje část odměny zpracovateli za vypracování žádosti města o dotaci z Norských fondů na opravu kulturní památky synagogy v městské památkové zóně Budyně nad Ohří, kterou bude příjemce akceptovat, ve výši 1,7% z přiznané dotace bez DPH. Zpracovatel žádosti je plátcem DPH a bude účtovat DPH dle platných právních předpisů.

12/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury České republiky o dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na opravu kulturních památek v městské památkové zóně Budyně nad Ohří na rok 2020, schvaluje finanční spolupodíl města do výše 720.000,- Kč + DPH z celkových nákladů a pověřuje starostu podpisem žádosti.

13/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury České republiky o dotaci z rezervy „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ na opravu synagogy v Budyni nad Ohří na rok 2020, schvaluje finanční spolupodíl města do výše 2.000.000,- Kč + DPH z celkových nákladů a pověřuje starostu podpisem žádosti o dotaci.

14/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Krajský úřad Ústeckého kraje o účelovou neinvestiční dotaci z „Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020“ na opravu drobné památky „Boží muka z roku 1822, Budyně nad Ohří – Průhon“. Zároveň zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města do výše 30.000,- Kč.

15/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Krajský úřad Ústeckého kraje o účelovou neinvestiční dotaci z „Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019“ na opravu drobné památky „Pomník sv. Barbory“. Zároveň zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města do výše 30.000,- Kč.

16/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Krajský úřad Ústeckého kraje o účelovou neinvestiční dotaci z „Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019“ na opravu drobné památky „Poutní stavba – pískovcová mohyla na místě bývalého popraviště“. Zároveň zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města do výše 30.000,- Kč.

17/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zplnomocnění starosty Města Budyně nad Ohří, Ing. Petra Medáčka, CSc., MBA, k administrativním a ostatním úkonům potřebných k vyřízení podané dotace na akci Komplex veřejného sportovního zařízení z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

18/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zajištění výběru dodavatelských firem pro stavbu Komplexu veřejného sportovního zařízení, Městem Budyně nad Ohří, zastoupené Ing. Petrem Medáčkem CSc., a pověřuje starostu podpisem Smluv o dílo.

Všechna usnesení číslo 1/2020/ZM až 018/2020/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                                                    Ing.Petr Kindl

starosta města                                                                                   místostarosta

Ověřovatelé zápisu:   

zapsala dne: 27.3.2020 E. Šánová