Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení č. II/2020 z veřejného zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N. O.

ze dne 08.06.2020

      

19/2020/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání.

20/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení:

MUDr. Jana Rážková, RNDr. Blanka Horáčková, Ladislava Rážková

ověřovatele zápisu ve složení:

Jaromír Vanča, Jindřich Štrencl

21/2020/ZM

Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Eva Šánová              

22/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva. Počet přítomných 14 omluveni 1, neomluveni 0.

23/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontroly usnesení z minulého jednání zastupitelstva

24/2020/ZM

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od 1.1.2020 – 8.6.2020 na příští jednání zastupitelstva

25/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí hospodaření města za I. čtvrtletí 2020 k 31.3.2020.

26/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření města za rok 2019

27/2020/ZM

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje účetní závěrku města za rok 2019 sestavenou k 31.12.2019, včetně protokolu o schválení účetní závěrky.

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2019

Identifikace schvalované účetní závěrky:

Účetní závěrka sestavená k 31.12.2019

Za účetní jednotku: Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65,411 18 Budyně nad Ohří, IČ:00263427, ÚSC

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 8.6.2020

Číslo usnesení ZM: 27/2020/ZM

Schvalované výkazy: Rozvaha k 31.12.2019

                      Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019

                                   Příloha k 31.12.2019

Jako další podklady k projednání účetní závěrky byla předložena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a inventarizační zpráva.

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle § 84 odst.2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích

Zastupitelé města Budyně nad Ohří, přítomní při schvalování účetní závěrky:

Ing. Petr Medáček, MUDr. Jan Medonos, Václav Svoboda, Ivan Munzar, RNDr. Blanka Horáčková, Michal Vogel, Jindřich Štrencl, Jaromír Vanča, Petr Šatra, Jaroslav Vanča, Milena Doušová, Ladislava Rážková, MUDr. Jana Rážková, Jaroslav Prošek,

Výrok o schválení účetní závěrky:

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku za rok 2019 poměrem hlasů:

Pro: 14          Proti: 0                        Zdržel se : 0

Vyjádření účetní jednotky k výroku

Zastupitelstvo města neshledalo, že by schvalovaná účetní závěrka neposkytovala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Města Budyně nad Ohří. Během roku sleduje průběžné hospodaření města, aby efektivně posuzovalo rizika a možné ztráty v hospodaření. Na základě předložených podkladů neshledalo žádné skutečnosti, které by vedly k neschválení účetní závěrky.

Na základě schválení účetní závěrky provede účetní obce přeúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení z účtu 431 na účet 432- Výsledek hospodaření minulých účetních období.

Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky včetně souvisejících informací předá účetní jednotka do centrálního systému účetních informací státu.

28/2020/ZM

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje Závěrečný účet města za rok 2019, včetně zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

29/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej domu č.p. 33 v k.ú. Vrbka.

30/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje odkoupení pozemku p. č. 1491/7 v u nádraží za navrhovanou cenu Kč 458.500,--.

31/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4009754/001 pro pozemky č. 50/3,606, 609/7, 1481 s 608/13 v k. ú Budyně n. O., a pověřuje starostu podpisem této smlouvy

32/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene- služebnosti a o místění stavby č. VI.--12-4018157/01/001-LT v Břežanech nad Ohří a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

33/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti pro zřízení vodovodní přípojky na p. p. č. 362/1 v k. ú. Nížebohy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

34/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Přílohu č. 1 – Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti k inženýrské síti, která je nedílnou součástí Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, zřízení vodovodní přípojky na p. p. č. 362 /1 v k. ú. Nížebohy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy

35/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zahájení rekonstrukce zdravotního střediska a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

36/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu za koupi Sběrných surovin od Kovošrotu Group CZ s.r.o. na pozemku č.p. 103/2, včetně stavby, p.č. 97/2 a to vše včetně příslušenství, které se na pozemcích nachází, vše v k.ú. Budyně n.O. dle znaleckého posudku v částce 654.500 Kč bez DPH.

37/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje koupi Sběrných surovin od Kovošrotu Group CZ s.r.o. na pozemku č.p. 103/2, včetně stavby, p.č. 97/2 a to vše včetně příslušenství, které se na pozemcích nachází, vše v k.ú. Budyně n.O. a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

38/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci z průběhu projednání EIA (vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel) na výstavbu dochovny prasečáku Vrbka.

39/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zvýšení spoluúčasti na výstavbu komplexu veřejného sportoviště na hodnotu maximálně 11.300.000,- Kč.

40/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření č. RO/2020/003 a RO/2020/004 schválená radou města.

41/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. RO/2020/005 dle níže uvedené rekapitulace.

  Schválené rozpočtové opatření č. RO/2020/005  
       
  Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč  
    Příjmy Výdaje
  Příjmy daňové 36 166 540,00 X
  Příjmy nedaňové 10 247 500,00 X
  Příjmy Kapitálové 120 000,00 X
  Přijaté transfery 6 411 092,39 X
  Běžné výdaje X 42 496 386,50
  Kapitálové výdaje /investiční/ X 25 408 629,85
  Rozpočet příjmy/výdaje 52 945 132,39 67 905 016,35
  Financování- zůstatek k 31.12.2019 33.248.647,50 Kč    
  splátka úvěrů   2 670 000,00
  dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze zůstatku min. období 17 629 883,96  
  vratka termínovaných vkladů 16 000 000,00  
  Celkem upravený rozpočet včetně financování 70 575 016,35 70 575 016,35
  Nepoužitý zůstatek min.období (předpoklad) 31 618 763,54 31 618 763,54
  Celkem 102 193 779,89 102 193 779,89
Přílohy:  
tabulka č.1 Rozpočet příjmy  
tabulka č.2 Rozpočet výdaje  
         

 

42/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje výši odměn neuvolněným zastupitelům dle nařízení vlády č. 338/2019. Tabulka výše odměny je přílohou zápisu

43/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům ve výši trojnásobku rozdílu mezi odměnou neuvolněným zastupitelům před 1. červencem 2020 a odměnou neuvolněným zastupitelům po 1. červenci 2020.

44/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří projednalo návrh akciové společnosti KM - Prona podaný zmocněncem Ing. P. Správkou (dále jen navrhovatel) na pořízení změny územního plánu Budyně nad Ohří a podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování s stavebním řádu ( dále jen „stavební zákon“), usnesením číslo 44/2020/ZM ze dne 8. června 2020 rozhodlo takto:

neschvaluje  pořízení změny územního plánu Budyně nad Ohří podle návrhu předloženého navrhovatelem a nedoporučeného pořizovatelem, Městským úřadem Budyně nad Ohří.

45/2020/ZM

Zastupitelstvo městaBudyně nad Ohří schvaluje návrh rady města, který zněl:

Ruší se celovíkendové akce pořádané v areálu Vodního hradu v Budyni nad Ohří a v prostoru pořádání poutě v průběhu letních prázdnin. Jmenovitě festival Keltský kruh, Poutník, Bitva o budyňský hrad, umístění atrakcí v lokalitě Babín v době budyňské pouti.

46/2020/ZM

Zastupitelstvo městaBudyně nad Ohří schvaluje návrh rady města, který zněl:

Akce významu regionálního nebo místního mohou být pořádány s ohledem na platná znění opatření v době pořádání jednotlivých akcí (příklady těchto akcí: letní kino, divadelní léto, taneční zábavy atd.).

Všechna usnesení číslo 19/2020/ZM až 46 /2020/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                                                    Ing.Petr Kindl

starosta města                                                                                   místostarosta

zapsala dne: 8.6.2020 E. Šánová