Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení č. III/2020 z veřejného zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N. O.

ze dne 07.09.2020

47/2020/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání.

48/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Jaroslav Prošek, Václav Svoboda, Bc. Michal Vogel

ověřovatele zápisu ve složení: Petr Šatra, Milena Doušová

49/2020/ZM

Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou

paní Eva Šánová              

50/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva. Počet přítomných 12, omluveni 3, neomluveni 0.

51/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontroly usnesení z minulého jednání zastupitelstva.

52/2020/ZM

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od 9.6.2020 – 5.9.2020 na příští jednání zastupitelstva

53/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu za část p. p. č. 796/4 v k .ú. Břežany nad Ohří o výměře 49 m2. Navržená cena v místě obvyklá za 1m je 50Kč . Tak že celková částka za pozemek je 2450,-- Kč.

54/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej části pozemku p. p. č. 796/4 v k. ú. Břežany nad Ohří o výměře 49 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

55/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu za část p. p. č. 796/8 a část p.p. č. 25, vše v k .ú. Břežany nad Ohří o výměře 26 m2. Navržená cena v místě obvyklá za 1m je 50 Kč. Takže celková částka za pozemek je 1300,-- Kč.

56/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej části pozemku p. p. č. 796/8 a část p.p.č 25, vše v k. ú. Břežany nad Ohří o výměře 26 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

57/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu za koupi budovy nádraží, včetně příslušných pozemků, maximálně do částky 628.900 Kč bez DPH, dle znaleckého posudku.

58/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje koupi nádražní budovy a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

59/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu za koupi skladu u nádražní budovy včetně příslušných pozemků, maximálně do částky 502.950 Kč bez DPH, dle znaleckého posudku.

60/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje koupi skladu u nádražní budovy a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

61/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje koupi 37 m2 pozemku, části č. par. 41/1 v k.ú. Kostelec nad Ohří za maximální cenu 1.000,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

62/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vyvěšení záměru za účelem výměny pozemků 26/17 a 26/16 za pozemek č. p. 26/19 v k.ú Kostelec nad Ohří.

63/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pozemky č.p. 517/29,1466/8,1469/7,1541/1 v k.ú. Budyně nad Ohří a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

64/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV.12-4017843/VB/002 pro pozemek č. 1432/3 v k. ú Budyně n. O., v lokalitě K Trávníku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

65/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011045 pro pozemek 643/4 v k. ú. Budyně nad Ohří v lokalitě Vrbka a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

66/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast na akci snížení energetické náročnosti MŠ Ladova v maximální částce 5.000.000,-- Kč vč. DPH,

67/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zahájení akce snížení energetické náročnosti MŠ Ladova v Budyni nad Ohří a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

68/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci a přípravu projektové dokumentace na akci přístavba pavilonu ZŠ, vstupu a šaten a pověřuje starostu podpisem smluvní dokumentace.

69/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navýšení částky o 200.000,- Kč na spolufinancování na účet TJ Sokola Budyně n.O. č. účtu 5814104389/0800 na činnosti technického, stavebního dozoru a bezpečnosti práce a na poplatky na běžném účtu.

70/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zahájení akce „Stavební úpravy objektu č.p. 34 Nížebohy pro potřeby sociálního bydlení a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

71/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje poskytnutí individuální dotace TJ Viktorie Budyně nad Ohří ve výši 20.000,00 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

72/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí hospodaření města k 30.6.2020.

 

73/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření č. RO/2020/006, RO/2020/007 a RO/2020/008 schválená radou města.

 

74/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. RO/2020/009 dle níže uvedené rekapitulace.

 

Schválené rozpočtové opatření č. RO/2020/009  
Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč  
  Příjmy Výdaje
Příjmy daňové 31 368 790,00 X
Příjmy nedaňové 10 481 500,00 X
Příjmy Kapitálové 120 000,00 X
Přijaté transfery 10 255 342,39 X
Běžné výdaje X 43 016 886,50
Kapitálové výdaje /investiční/ X 26 358 629,85
Rozpočet příjmy/výdaje 52 225 632,39 69 375 516,35
Financování- zůstatek k 31.12.2019 33.248.647,50 Kč    
splátka úvěrů 2 883 605,00 2 883 605,00
mimořádná spl.úvěru 1 082 600,00 1 082 600,00
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze zůstatku min. období 17 149 883,96  
mezisoučet 73 341 721,35 73 341 721,35
vratka termínovaných vkladů 16 000 000,00 16 000 000,00
Nepoužitý zůstatek min.období (předpoklad) 12 132 558,54 12 132 558,54
Nepoužitý zůstatek min.období (včetně term.vkladu) 28 132 558,54 28 132 558,54
Celkem 101 474 279,89 101 474 279,89
     
Přílohy:    
tabulka č.1 Rozpočet příjmy    
tabulka č.2 Rozpočet výdaje    

 

75/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje obecně závaznou Vyhlášku o poplatku ze psů

č. 1/2020

76/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří ukládá starostovi města vytvořit pravidla pro podnikatele v Budyni nad Ohří a místních částech pro zapojení se do systému nakládání s odpady. Termín do 30.9.2020.

77/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje změnu plochy pro parcelu 608/12 z plochy individuální smíšené obytné na plochu individuální rekreace.

78/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje změnu plochy pro parcely : st. 152, 105/15 a 56/4 vše v k.ú. Nížebohy na plochy individuální rekreace.

79/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje změnu plochy po bývalém areálu výkrmny prasat ve Vrbce z plochy zemědělských staveb na plochy smíšené, obytné venkovské.

par. č. 84/2,3               par. č.120/1,3

           85/1                             144

           86/1                             148/1,2,3,4,5,6,7

           88/2                             169/1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14

           90/3,4,7

80/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje umístění Z-Boxu mezi č.p. 365 – 345 v ulici Pražská.

Všechna usnesení číslo 47/2020/ZM až 80 /2020/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A. v.r.                                                 Ing.Petr Kindl v.r.

starosta města                                                                                    místostarosta

           

zapsala dne: 7.9.2020

Eva Šánová