77/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání  schvaluje návrhovou komisi ve složení: Miloš Šifalda, Jiří Stross a Milena Doušová a ověřovatele zápisu ve složení:  p. RNDr. Blanka Horáčková  a Ivan Munzar.

78/2009/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 11 a 4 omluveni. Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města zapisovatelkou paní Šifaldová.

79/2009/ZM
Zastupitelstvo města schválilo přeložení kontroly usnesení z posledního jednání zastupitelstva na následné jednání zastupitelstva.

80/2009/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí, že podání zprávy starosty o činnosti rady bude předloženo na příštím zasedání zastupitelstva.

81/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo IV, tj. navýšení rozpočtu příjmů včetně financování na 52.767,20 tis. Kč, navýšení výdajů včetně financování na 52.767,20 tis. Kč - viz přiložená rekapitulace. Nárůst oproti předcházejícímu rozpočtovému opatření činí +2,951,70 Kč.

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

33.593,10

XX

Příjmy dle paragrafů

11.209,00

XX

Běžné výdaje

XX

34.145,30

Investiční výdaje

XX

14.624,00

Mezisoučet

44.802,10

48.769,30

Financování

financování zůstatkem BÚ 2008         7.965,10

Úvěry            3.997,90

Celkem:

52.767,20

52.767,20


82/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje pro hospodaření obce zřízení rozpočtového provizoria na dobu do schválení rozpočtu pro rok 2010, nejdéle však do konce března roku 2010 v tomto znění:

Měsíční provozní náklady města mohou být čerpány v období rozpočtového provizoria do výše 1/12 skutečných výdajů z předchozího účetního období.  Tento limit se nevztahuje na prostředky z dotačních programů.

Investiční náklady mohou být čerpány v rozsahu potřebném pro zahájené  investiční akce. V případě zahájení nových investičních akcí je nutné jejich financování schválit na zastupitelstvu.

Tato regulace platí až do doby schválení rozpočtu města na rok 2010, nejdéle však do konce března 2010.