1/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání,  dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: Marie Čížková, Marie Jelínková a Milena Doušová a ověřovatele zápisu ve složení: Ing.Petr Kindl a p. RNDr. Horáčková.

2/2010/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 11  a  4  omluveni. Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města zapisovatelkou paní Šifaldová.

3/2010/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dvou minulých  jednání čísla usnesení č. 66/2009/ZM-76/2009/ZM, 77/2009/ZM-82/2009/ZM.

4/2010/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí přeložení zprávy starosty o činnosti rady do příštího jednání zastupitelstva.

5/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje „Smlouvu o půjčce" se společností SPF Group, v.o.s. Ústí nad Labem na částku 1.960.000,- Kč.

6/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje zrušení břemene chůze na p.č. 31 v k.ú. Kostelec nad Ohří.

7/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na pozemek ve vlastnictví města č. 1463/2 v k.ú. Budyně nad Ohří (ulice Školská) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

8/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s p. L. Štefcem na pozemky ve vlastnictví města č. 1410/13 a 1410/21 (PK 1410/13) v k.ú. Budyně nad Ohří (ulice Okružní) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

9/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s p. Ing. L. Mansfeldovou na pozemek ve vlastnictví města č. 709/1 v k.ú. Vrbka a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

10/2010/ZM
Zastupitelstvo města dle § 47 odst. l stavebního zákona schvaluje starostu města Ing. P. Medáčka určeným zastupitelem při provádění Změny číslo 1 územního plánu  Budyně nad Ohří a Změny číslo 2 územního plánu  Budyně nad Ohří.