32/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání,  dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: Marie Jelínková, Marie Čížková a Ing. Petr Kindl ověřovatele zápisu ve složení: RNDr. Blanka Horáčková a Oldřich Káně.

33/2010/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 12  a  3  omluveni. Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města zapisovatelkou paní Šifaldová.

34/2010/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání - čísla usnesení č. 11/2010/ZM-31/2010/ZM.

35/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje přeložení zprávy starosty o činnosti rady na příští jednání zastupitelstva.

36/2010/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o hospodaření města za I. čtvrtletí 2010.

37/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1 a 2 a tím navýšení  rozpočtu na částku 40.787,30 tis. Kč - viz níže uvedená tabulka:

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

25.175,30

XX

Příjmy dle paragrafů

10.352,00

XX

Běžné výdaje

XX

33.627,30

Investiční výdaje

XX

4.000,00

Mezisoučet

35.527,30

37.627,30

Financování

Dofinancování ze zůstatku 2009 a z úvěrů (3.200,- a 1.960,-)         5.260,00

Úvěry (1.200,- a 1.960,-) 3.160,00

Celkem:

40.787,30

40.787,30

38/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje  závěrečný účet města za rok 2009 dle § 84 odst. 2) písm. c) zákona o obcích a v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009 - bez nedostatků a uzavírá projednání závěrečného účtu vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města Budyně nad Ohří za rok 2009, a to bez výhrad.

39/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/1997, O městské policii.

40/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na p.č. 55/1 a 376 v k.ú. Nížebohy pro stavbu prodloužení vodovodního řadu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

41/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na p.č.55/1 a 376 v k.ú. Nížebohy pro stavbu vodovodní přípojky a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

42/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s akciovou společností ČEZ Distribuce,  Děčín po rekonstrukci NN Roudníček na parcelách č. 39/2, 59/6, 268/9, 277/1, 595, 596/1, 618, 620/3, 620/4, 620/6, 622 a budově bez č.p. na st.p.č. 15, vše k.ú. Roudníček a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

43/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s akciovou společností ČEZ Distribuce, Děčín po  stavbě VN, NN Nížebohy Vinička na p.č. 56/12, 74/2/1, 55/1 a 376 vše v k.ú. Nížebohy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

44/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č. 697/36 v k.ú. Budyně nad Ohří - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 623 m2 za cenu 12,70 Kč/m2 od rodiny Saurových, tj. celkem za 7.912,00 Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

45/2010/ZM
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 26/2010/ZM ( o koupi p.č. 697/36 v k.ú. Budyně nad Ohří a ceně za pozemek).

46/2010/ZM
Zastupitelstvo města neschvaluje označení ulic v místní části Břežany nad Ohří na základě ankety vypsané městem Budyně nad Ohří. Výsledek ankety je přílohou usnesení.