47/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání,  dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ivan Munzar, Marie Jelínková, Marie Čížková a ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Petr Kindl a Václav Svoboda.

48/2010/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 12  a  3  omluveni.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města zapisovatelkou paní Šifaldová.

49/2010/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání - čísla usnesení č. 32/2010/ZM-46/2010/ZM.

50/2010/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od 1. 4. do 29. 7. 2010.

51/2010/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o hospodaření města za I. pololetí 2010.

52/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření číslo 3  a tím navýšení rozpočtu včetně financování na částku 41,632.300,- Kč - viz níže uvedená tabulka:

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

25.575,30

XX

Příjmy dle paragrafů

10.797,00

XX

Běžné výdaje

XX

34.472,30

Investiční výdaje

XX

4.000,00

Mezisoučet

36.372,30

38.472,30

Financování

Dofinancování ze zůstatku 2009 a z úvěrů (3.200,- a 1.960,-)         5.260,00

Úvěry (1.200,- a 1.960,-) 3.160,00

Celkem:

41.632,30

41.632,30

53/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely č. 26/15 - ostatní plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Kostelec nad Ohří manželům Durychovým  za cenu v místě obvyklou, tj. 15,- Kč  za m2.

54/2010/ZM
Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku v PK č. 512/1 v k.ú. Budyně nad Ohří.

55/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje znění rozhodnutí o připomínce k návrhu Změny č. 2 územního plánu Budyně nad Ohří podanou dne 15.6.2010 p. RNDr.Tomášem Havlíkem takto: Připomínce se v návrhu Změny č. 2 územního plánu nevyhovuje. Požadované úpravy uvedené v připomínce p. RNDr. Havlíka znamenají změnu funkčního využití požadovaných ploch a tuto změnu nelze zahrnout ke zpracovanému návrhu Změny č. 2 územního plánu Budyně nad Ohří neboť vyžadují změnu územního plánu Budyně nad Ohří.

56/2010/ZM
Změna číslo 2 Územního plánu

A)   Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o projednání návrhu Změny č.2 Územního plánu Budyně nad Ohří včetně odůvodnění Změny č.2 Územního plánu Budyně nad Ohří.

B)   Zastupitelstvo města příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 a § 55 stavebního zákona, §13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, §171 zákona č. 500/2004 Sb.,  správní řád, v platném znění ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění  vydává Změnu č.2 Územního plánu  Budyně nad Ohří.

Tato Změna č.2 Územního plánu se vydává v souladu  s ustanovení §54 odst. 2 stavebního zákona po ověření, že není v rozporu s politikou   územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem    řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.

C)   Opatření obecné povahy Změny č.2 Územního plánu Budyně nad Ohří bude v souladu se § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznámeno veřejnou vyhláškou. Vydání této veřejné vyhlášky zajistí starosta města.

57/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje pořízení Změny č.3 územního plánu Budyně nad Ohří pro lokalitu Kostelec nad Ohří týkající se změny funkčního využití hospodářské usedlosti.

Pořizovatelem této změny je MěÚ Budyně nad Ohří, který zajistil územně plánovací činnost podle par. 24 zákona č. 183/2006 s fyzickou osobou p. Stanislavem Pítrem.

58/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí finančního daru a text darovacích smluv od společností zajišťujících fotovoltaickou elektrárnu v Nížebohách a to s obchodní společností Ekoend s.r.o. Moravany a obchodní společností Gibraltar SE Brno takto:

A/2010 první darovací smlouva na 2 mil. Kč,

B/2010 druhá darovací smlouva na 4 mil. Kč,

C/2010 třetí darovací smlouva na 4 mil. Kč a pověřuje starostu podpisem těchto darovacích smluv.

59/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje vybudování „Zázemí pro tenisový klub" (šatny, sociální zařízení + spol.místnost) ve finančním rozsahu cca 2 mil. Kč.
Předpokládané materiální náklady činí 1 mil. Kč a předpokládané mzdové náklady cca 1 mil. Kč.
Rozsah stavby bude prováděn po vzájemné dohodě s TJ Sokol Budyně nad Ohří.

60/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné přijetí objektu sokolovny čp. 260 s částí stav. parcely č. 328 oddělené geometrickým plánem, který je přílohou zápisu,  vše v k.ú. Budyně nad Ohří jako protihodnotu za vybudování „Zázemí pro tenisový klub" a pověřuje starostu podpisem smlouvy o převzetí tohoto objektu sokolovny.

61/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje použití finančních darů od společností zajišťujících fotovoltaickou elektrárnu Nížebohy na výstavbu „Zázemí pro tenisový klub" a rekonstrukci objektu sokolovny čp. 260. Zároveň zastupitelstvo schvaluje použití těchto finančních prostředků i na výstavbu či rekonstrukci další občanské vybavenosti.

62/2010/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přijetí daru od Ústeckého kraje a to pozemku č. 1427/7 o výměře 26 m2, p.č.1427/12 o výměře 973 m2 a p.č. 1427/11 o výměře 874 m2 vše ostatní plocha v k.ú. Budyně nad Ohří. Jedná se o pozemky související s chodníkem na Břežany nad Ohří.

63/2010/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přijetí daru od Ústeckého kraje a to pozemku č. 1540/1 o výměře 508 m2, p.č. 1540/2 o výměře 5 m2, p.č. 1540/3 o výměře 12 m2, p.č. 1541/1 o výměře 495 m2, 1469/6 o výměře 967 m2 a p.č. 1469/7 o výměře 138 m2 vše ostatní plocha v k.ú. Budyně nad Ohří. Jedná se o pozemky související s chodníkem v ulici Slánská v Budyni nad Ohří.

64/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje dotaci Nadaci historické a kulturní dědictví města Budyně nad Ohří ve výši 155.000,- Kč na konání festivalů v roce 2010.