1/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: Milena Doušová, RNDr. Blanka Horáčková a Antonín Líbal a ověřovatele zápisu ve složení: MUDr.Medonos a V. Svoboda.

2/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 14, jeden omluven.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.

3/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přeložení kontroly usnesení z minulých jednání na příští zasedání zastupitelstva.

4/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přeložení zprávy starosty o činnosti rady do příštího jednání zastupitelstva.

5/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přijetí daru – auta FORD Transit pro hasiče s tím, že po technických úpravách bude auto zařazené do integrovaného záchranného systému a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

6/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o zrušení vyhlášky č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

7/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4009918/001 a IV-12-4010591/001 na akci: kabelové vedení NN pro p.č. 56/2 a 56/3 v ulici U Rybníčka v Budyni nad Ohří na pozemku města 1410/11 PK a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

8/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti na dotaci na Krajský úřad Ústeckého kraje na akci: Oprava kapličky Břežany nad Ohří včetně úpravy prostranství a zároveň schvaluje finanční spoluúčast města na této akci ve výši min. 30% rozpočtovaných nákladů, které dle stávajícího rozpočtu činí 522,8 tis. Kč.

9/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje „Pravidla pro vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům č. 1/2012“.