10/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Štrencl, p. Ing. Kindl, p. PharmDr.Kodlová a ověřovatele zápisu ve složení: I.Munzar, M. Doušová.

11/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 15, jeden omluven.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.

12/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje provedení kontroly usnesení z předcházejících zasedání a to č. 48/2011/ZM až 85/2011/ZM a dále pak usnesení č. 1/2012/ZM až 9/2012/ZM. Žádné úkoly nebyly uloženy.

13/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od 19. 10. 2011 do 26. 3. 2012.

14/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2011.

15/2012/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2011. Tato zpráva tvoří přílohu zápisu z tohoto jednání.

16/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočet města na rok 2012 a to ve výši 36.000 tis. Kč včetně financování a to v příjmech i ve výdajích dle níže uvedené rekapitulace a v těchto závazných ukazatelích:
· Příjmy – viz příloha číslo 1
· Výdaje – viz příloha číslo 2
· Financování – viz příloha číslo 3

Rekapitulace příjmů a výdajů v tis. Kč

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

21.918,00

XX

Příjmy dle paragrafů

10.382,00

XX

Běžné výdaje

XX

33.623,00

Investiční výdaje

XX

927,00

Mezisoučet

32.300,00

34.550,00

Financování

Dofinancování ze zůstatku 2011 3.700,00

Úvěry 1.450,00

Celkem:

36.000,00

36.000,00

· Zastupitelstvo města dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schvaluje poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2012.

· Zastupitelstvo města schvaluje vedoucímu ekonomického odboru provádět ve své kompetenci tyto rozpočtové změny: - - technické úpravy rozpočtu (tj. změna položek a paragrafů v souladu se změnou předpisů) a - přesuny mezi položkami výdajů a příjmů do výše závazných ukazatelů (tj. paragrafů a položek) schváleného rozpočtu a následně schválených rozpočtových opatření po projednání v Radě města Budyně nad Ohří.

· Zároveň Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Sociálního fondu města pro rok 2012 – Příloha č. 4.

17/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtový výhled města na období 2013 až 2015 dle níže uvedené tabulky:

Rozpočtový výhled v tis. Kč na r. 2013, 2014 a 2015

Č.ř.
rok 2013

rok 2014

Rok 2015

A


Počáteční stav peněžních prostředků k l.l.


6097

5097

4097

P1

Třída 1

Daňové příjmy


20000

20000

20000

P2

Třída 2

Nedaňové příjmy


10000

10000

10000

P3

Třída 3

Kapitálové příjmy (platba za kabel.televizi, prodej pozemků)


500

500

500

P4

Třída 4

Přijaté dotace (hradby, revital.zeleně, rekonstrukce bytovek, rekonstr.kotelny, ostatní)


2000

2000

3000

Pc


Příjmy celkem po konsolidaci


32500

32500

33500

P5


- úvěry pol. 8113,


-P6


- úvěry pol. 8123

P8


dluhopisy – pol.8111


-P9


dluhopisy – pol.8121


-P10


ostatní


-Pf

P5ažP10

Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita

P

Pc+Pf

Konsolidované příjmy celkem


32500

32500

33500

V1

Třída 5

Běžné neinvestiční výdaje ř. 4210


28500

29000

28500

V2

Třída 6

Kapitálové /investiční/ výdaje ř.4220


3500

3000

4500

Vc

V1+V2

Výdaje celkem po konsolidaci


32000

32000

33000

V4


- splátka krátkodobých úvěrů (pol. 8114)


-V5


- splátka dlouhodobých úvěrů (pol.8124)


1500

1500

1500

V7


- dluhopisy - 8112


-V8


- dlouhodobé dluhopisy - 8122


-V9


- ostatní


-Vf

V4-V9

Splátky celkem


1500

1500

1500

V

Vc+Vf

Konsolidované výdaje celkem


33500

33500

34500

D

P-V

Hotovost běžného roku k 31. 12.


5097

4097

3097


18/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Žabovřesky nad Ohří na výkon přenesené působnosti podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

19/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu č. 1002991238 s Pozemkovým fondem ČR Praha o bezúplatném převodu pozemků dle geometrického plánu č. 162-207/2009 na poz. parcely č. 73/19 a 73/21 v k.ú. Nížebohy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

20/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o projednání návrhu Změny č.3 Územního plánu Budyně nad Ohří včetně odůvodnění Změny č.3 Územního plánu Budyně nad Ohří

21/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí připomínky podané k návrhu Změny č.3 územního plánu Budyně nad Ohří

22/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří vydává Změnu č.3 Územního plánu  Budyně nad Ohří opatřením obecné povahy. Změna je vydána po ověření jejího souladu s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, s požadavky stavebního zákona a se stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu. Toto opatření obecné povahy bude oznámeno veřejnou vyhláškou, jejíž vyvěšení zajistí starosta města.

23/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury ČR o finanční podporu z Programu regenerace MPR a MPZ na opravu hradeb vodního hradu na rok 2012 a zároveň schvaluje finanční spoluúčast města na této akci.