24/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Antonín Líbal, p.MUDr. Rážková Jana, p. František Prasátko a ověřovatele zápisu ve složení: MUDr.Jan Medonos a Ing.Petr Kindl.

 

25/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 14, jeden omluven.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.

 

26/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje provedení kontroly usnesení z předcházejících zasedání a to č. 10/2012/ZM až 23/2012/ZM. Úkol 22/2012/ZM splněn.

 

27/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od 26. 3. 2012 do 25. 6. 2012.

 

28/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 1. čtvrtletí 2012.

 

29/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za rok 2011.

 

30/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu finančního výboru za rok 2011.

 

31/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje závěrečný účet města za rok 2011 dle § 84 odst. 2) písm. c) zákona o obcích a v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 a uzavírá projednání závěrečného účtu vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města Budyně nad Ohří za rok 2011, a to bez výhrad.

 

32/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje 1.Rozpočtové opatření, tj. navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích o 415 tis. Kč – viz níže uvedená rekapitulace:

 

 

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

 

22.128,00

XX

Příjmy dle paragrafů

10.587,00

XX

Běžné výdaje

 

XX

34.038,00

 

Investiční výdaje

 

XX

927,00

Mezisoučet

32.715,00

34.965,00

Financování

 

Dofinancování ze zůstatku roku 2011         3.700,00

 

 

Úvěry           1.450,00

Celkem:

36.415,00

36.415,00

 

33/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej poz. parcely č. 363/3 o výměře 67 m2, orná půda v k.ú. Písty za smluvní cenu 840,- Kč manželům Sajfertovým a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

 

34/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na umístění kabelového vedení VN na pozemku ve vlastnictví města p.č. PK385 v k.ú. Roudníček a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

35/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje „Výzvu" pro příslušné zdravotní pojišťovny k uzavření smluv s nemocnicí Roudnice nad Labem za účelem udržení zdravotní péče v regionu roudnicko.

 

36/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří pověřuje starostu vydáním prohlášení ke zrušení věcného břemene „udržovati břízu na hraniční zdi Budyňského ústavu chudých s povinností k pozemkům p.č.st.304, 612/36 a /8 vše v k.ú. Budyně nad Ohří a to z důvodu zániku subjektu oprávněného z věcného břemene a zániku stromu.