24/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje změnu program dnešního jednání, tj. doplnění o bod: Informace starosty o činnosti rady a dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: p.J.Štrencl, p.I.Munzar a p.F.Prasátko a ověřovatele zápisu ve složení: p.MUDr.Rážková a p.A.Líbal.

 

25/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášení schopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 12 a 3 omluveni.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.

 

26/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva č. 11/2013/ZM-23/2013/ZM. Žádné úkoly nebyly uloženy..

 

27/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od 26.3.2013 do 17.6.2013.

 

28/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně nad Ohří za l. čtvrtletí roku 2013.

 

29/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje závěrečný účet města za rok 2012 dle § 84 odst. 2) písm. c) zákona o obcích a v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění včetně výsledku hospodaření a včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 a uzavírá projednání závěrečného účtu vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města Budyně nad Ohří za rok 2012, a to bez výhrad.
Závěrečný účet je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva.

 

30/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje v souladu se zák. č. 239/2012 Sb. účetní závěrku města Budyně nad Ohří za rok 2012, tj. za období od 1.1. do 31.12.2012. Účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy dle § 3 vyhl. č. 410/2009 Sb. jsou součástí zprávy auditora a tvoří přílohu závěrečného účtu.

 

31/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje 1.Rozpočtové opatření, tj. navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích o 0,- Kč.
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje 2. Rozpočtové opatření, tj. navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích a financování o 1,971.153,00 Kč –viz níže uvedená rekapitulace:

 

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

25,640.153,00

XX

Příjmy dle paragrafů

9,943.900,00

XX

Běžné výdaje

 

XX

36,511.053,00

Investiční výdaje

 

XX

773.000,00

Mezisoučet

35,584.053,00

37,584.053,00

Financování

Dofinancování ze zůstatku 2012         3,580.000,00

Úvěry           1,580.000,00

Celkem:

39,164.053,00

39,164.053,00

 

32/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Souhlasné prohlášení dle § 40 zákona č. 26/2007 Sb. ve věci nabytí práva k p.č. 50/22, /23, /24 a 606 st. v k.ú. Budyně nad Ohří pro p. M.Fidlerovou a pověřuje starostu podpisem tohoto prohlášení.

 

33/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přijetí daru, tj. pozemku č. 498/9 o výměře 221 m2 a p.č. 498/8 o výměře 32 m2, vše k.ú. Budyně nad Ohří, ulice Poplužní a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Zároveň zastupitelstvo schválilo cenu pozemku, jako cenu obvyklou a to: cena pozemku č. 498/9 činí 714,- Kč a cena p.č. 498/8 činí 103,- Kč.

 

34/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4000395/001 s ČEZ Distribuce a.s. Děčín na část p.č. 612/3 v Budyni nad Ohří a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

35/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby IV-12-401165-LT Písty p.č. 362/3, K. Weigová, IV-12-4011657/VB/PS/002 a to s akciovou společností ČEZ Distribuce Děčín a pověřuje starosto podpisem této smlouvy.

 

36/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy č.CZ.1.09/2.1.00/18.00400 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne 23.9.2009 na projekt: „Rozvojové aktivity města Budyně nad Ohří a partnerských subjektů v letech 2009-2015 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

 

37/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje koupi pozemku p.č. 902/5 o výměře 46 m2 v k.ú. Písty dle geometrického plánu č. 190-134/2011 z 26.9.2011. Smluvní cena pozemku činí 10,- Kč za m2, tj. celkem 460,-Kč a pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.

 

38/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo na akci „Obnova hradebních zdí Vodního hradu Budyně nad Ohří" za cenu 2,154.031,32 Kč bez DPH.