39/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání a dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: M.Doušová, p.J.Stross a p.M.Šifalda a ověřovatele zápisu ve složení: p.Horáčková, p.Štrencl.

 

40/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 14, jeden omluven.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.

 

41/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva č. 24/2013/ZM-38/2013/ZM. Žádné úkoly nebyly uloženy.

 

42/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od 18.6.2013 do 16.9.2013.

 

43/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně nad Ohří za l. pololetí roku 2013.

 

44/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje 3. Rozpočtové opatření, tj. navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích včetně financování o 900.000,00 Kč –viz níže uvedená rekapitulace:

 

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

25,645.153,00

XX

Příjmy dle paragrafů

9,938.900,00

XX

Běžné výdaje

 

XX

37,711.053,00

Investiční výdaje

 

XX

773.000,00

Mezisoučet

35,584.053,00

38,484.053,00

Financování

Dofinancování ze zůstatku 2012         4,480.000,00

Úvěry           1,580.000,00

Celkem:

40,064.053,00

40,064.053,00

 

45/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby na p.č. 109/2 a 362/1 v k.ú. Nížebohy Budyni nad Ohří se společností KDP Naděje s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

46/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-4009587/VB/002 na p.č. 215,279/18,376,395/1 vše k.ú. Nížebohy se společností ČEZ Distribuce a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

47/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-4001273/03 na pozemky v k.ú. Budyně nad Ohří (NN Slánská) se společností ČEZ distribuce a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

48/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo zahájení opravy střechy bytového domu č.p. 378, 379 a 380 v ul. Poplužní v Budyni nad |Ohří s tím, že Rada města Budyně nad Ohří rozhodne o dodavateli na základě VŘ a doporučení hodnotící komise v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo.

 

49/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury ČR o finanční podporu z Programu regenerace MPR a MPZ na opravu hradeb vodního hradu na rok 2014. Zároveň zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast ve výši 50% celkových nákladů v maximální výši do 500 tis. Kč.