50/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání a dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: p.Antonín Líbal, Ing.Petr Kindl, p. František Prasátko a ověřovatele zápisu ve složení: paní RNDr.Blanka Horáčková, paní PharmDr.Kodlová.

 

51/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 13, dva omluveni.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.

 

52/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva č. 39/2013/ZM-47/2013/ZM. Žádné úkoly nebyly uloženy.

 

53/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od 17.9.2013 do 16.12.2013.

 

54/2013/ZM
 Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně nad Ohří k 30.9.2013.

 

55/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje 4. Rozpočtové opatření, tj. navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích včetně financování o 1,809.136,00 Kč –viz níže uvedená rekapitulace:

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

27,338.289,00

XX

Příjmy dle paragrafů

10,054.900,00

XX

Běžné výdaje

 

XX

39,228.384,00

Investiční výdaje

 

XX

1,064.805,00

Mezisoučet

37,393.189,00

40,293.189,00

Financování

Dofinancování ze zůstatku 2012         4,480.000,00

Úvěry           1,580.000,00

Celkem:

41,873.189,00

41,873.189,00


56/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pro hospodaření obce zřízení rozpočtového provizoria na dobu do schválení rozpočtu pro rok 2014 v tomto znění:
Čtvrtletní provozní náklady města mohou být čerpány v období rozpočtového provizoria do výše 3/12 skutečných výdajů z předchozího účetního období. Tento limit se nevztahuje na prostředky z dotačních programů.
Investiční náklady mohou být čerpány v rozsahu potřebném pro zahájení investičních akcí. V případě zahájení nových investičních akcí je nutné jejich financování schválit na zastupitelstvu.
Tato regulace platí až do doby schválení rozpočtu města na rok 2014, nejdéle však do konce března 2014.
 
57/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene se panem L. Štefcem na p.č. 1410/13 a 1410/21 (Okružní ul.) v k.ú. Budyně nad Ohří a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

58/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IE-12-4003500 na p.č. 1084/1 v k.ú. Písty se společností ČEZ Distribuce a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

59/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-4009803/SoVB002 na p.č. 1463/4, /5 (Školská ulice) vše k.ú. Budyně nad Ohří se společností ČEZ Distribuce a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

60/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene EP-12-4002496/VB/P001 na p.č. PK440 v k.ú. Kostelec nad Ohří se společností ČEZ Distribuce a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

61/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej části pozemků 15/1 a 231 v k. ú. Budyně nad Ohří u čp. 66.

 

62/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje koupi ½ pozemku č.837 orná půda v k.ú. Písty o výměře 2870 m2 (ideální polovina je 1435 m2) od p. Kramperové a p. Zelenkové za smluvní cenu 9.500,- Kč. Druhá polovina pozemku je již ve vlastnictví města. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

 

63/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku 1410/24 o výměře 3m2, silnice v ul. Děkanské v Budyni nad Ohří za 150,- Kč Ústeckému kraji a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

64/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční příspěvek Nadaci - historické a kulturní dědictví regionu města Budyně nad Ohří ve výši 160.000,- Kč.

 

65/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zahájení výběrového řízení na stanovení úroku z plánovaného úvěru ve výši 7,925.105,-Kč na akci: „Zateplení fasády, střechy a rekonstrukce lodžií bytového domu v ul. Poplužní 378, 379, 380" s čerpáním úvěru v prvním pololetí roku 2014 a pověřuje vedení města tímto provedení.

 

66/2013/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o přípravě revize územního plánu a provedení jeho inventury.

 

67/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří na podanou interpelaci pana A. Líbala ve věci zanesení Mšenského potoka v části u Nádržky a na Požlábkách v Budyni nad Ohří ukládá podání vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu.