1/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání a tento doplňuje o bod „Odměny neuvolněných zastupitelů", dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: RNDr. Blanka Horáčková, Ing. Petr Kindl a Jindřich Štrencl a ověřovatele zápisu ve složení: p. M. Doušová a MUDr. J. Medonos.

 

2/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 15.
Zastupitelstvo města bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.

 

3/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva č. 50/2013/ZM-67/2013/ZM.
Úkol č. 67/2013 splněn – interpelace byla vyřízena písemně. Žádné další úkoly nebyly uloženy.

 

4/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od 17.12.2013 do 16.3.2014.

 

5/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2013.

 

6/2014/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2013. Tato zpráva tvoří přílohu zápisu z tohoto jednání.

 

7/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočet města na rok 2014 a to ve výši 50.250,00 tis. Kč včetně financování a to v příjmech i ve výdajích dle níže uvedené rekapitulace a v těchto závazných ukazatelích:
  • Příjmy – viz PŘÍLOHA č. 1
  • Výdaje – viz PŘÍLOHA č. 2
  • Financování – viz PŘÍLOHA č. 3 

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

28.145,00

XX

Příjmy dle paragrafů

9.775,00

XX

Běžné výdaje

 

XX

36.438,732

Investiční výdaje

 

XX

12.031,268

Mezisoučet

37.920,00

48.470,00

Financování

Nově přijatý úvěr                                     8.000,00

Dofinancování ze zůstatku 2013                 4.330,00

Splátky úvěrů                                          1.780,00

          

Celkem:

50.250,00

50.250,00

  • Zastupitelstvo města dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schvaluje poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2014.
  • Zastupitelstvo města stanovuje vedoucímu ekonomického odboru provádět ve své kompetenci tyto rozpočtové změny, kterými nesmí být překročen stanovený objem schváleného rozpočtu vč.rozpočt.opatření:
    • - technické úpravy rozpočtu (tj. změna položek a paragrafů v souladu se změnou předpisů) a
    • - přesuny mezi položkami výdajů a příjmů do výše závazných ukazatelů (tj. paragrafů a položek) schváleného rozpočtu a následně schválených rozpočtových opatření. 

 

8/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtový výhled města na období 2015 až 2017 dle níže uvedené tabulky:
 
 

Č.ř.

     

rok 2015

rok 2016

Rok 2017

A

 

Počáteční stav peněžních prostředků k l.l.

 

11520

12120

12220

P1

Třída 1

Daňové příjmy

 

25000

25000

25000

P2

Třída 2

Nedaňové příjmy

 

10000

10000

10000

P3

Třída 3

Kapitálové příjmy (např., prodej pozemků)

 

500

500

500

P4

Třída 4

Přijaté dotace (např.hradby,   pořízení stroje na snížení prašnosti, rekonstr.kotelny, infocentrum,tělocvična a ostatní)

 

2500

1000

1000

Pc

 

Příjmy celkem po konsolidaci

 

38000

37000

37000

P5

 

- úvěry pol. 8113,

 

-

   

P6

 

- úvěry   pol. 8123

       

P8

 

dluhopisy – pol.8111

 

-

   

P9

 

dluhopisy – pol.8121

 

-

   

P10

 

ostatní

 

-

   

Pf

P5ažP10

Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita

       

P

Pc+Pf

Konsolidované příjmy celkem

 

38000

37000

37000

V1

Třída 5

Běžné neinvestiční výdaje ř. 4210

 

32500

32000

32500

V2

Třída 6

Kapitálové /investiční/ výdaje ř.4220

 

3500

3500

3500

Vc

V1+V2

Výdaje celkem po konsolidaci

 

36000

35500

36000

V4

 

- splátka krátkodobých úvěrů (pol. 8114)

 

-

   

V5

 

- splátka dlouhodobých úvěrů (pol.8124)

 

1400

1400

1400

V7

 

- dluhopisy - 8112

 

-

   

V8

 

- dlouhodobé dluhopisy - 8122

 

-

   

V9

 

- ostatní

 

-

   

Vf

V4-V9

Splátky celkem

 

1400

1400

1400

V

Vc+Vf

Konsolidované výdaje celkem

 

37400

36900

37400

D

P-V

Hotovost běžného roku k 31. 12.

 

12120

12220

11820

 

9/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury ČR o finanční podporu z Programu regenerace MPR a MPZ na opravu hradeb vodního hradu na rok 2014 a zároveň schvaluje finanční spoluúčast města na této akci ve výši 455.000,- Kč.

 

10/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na dotační akce z MMR ČR: Dětské hřiště Budyně nad Ohří do výše 190tis.Kč a Oprava kapličky Břežany nad Ohří do výše 190tis.Kč.

 

11/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na dotační akci z MMR ČR: „Infocentrum Budyně nad Ohří" do výše 380tis.Kč.

 

12/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na dotačních akcích z OPŽP a to na zakoupení techniky na zlepšení životního prostředí (svoz odpadu včetně kontejnerů a příslušenství) do výše 100 tis. Kč a na zateplení ZŠ Budyně nad Ohří a rekonstrukci systému vytápění ZŠ Budyně nad Ohří ve výši cca 2.500 tis.Kč.

 

13/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Tomášem a Michaelou Maršíkovými na akci: Stavba splaškové kanalizace vyústěné z ČOV na pozemcích ve vlastnicví města ppč.584/7 (585/1 díl l PK) a ppč.304/1 vše k.ú. Kostelec nad Ohří a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

14/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, a.s. ve výši 7.930.000,-Kč se splatností do 11 let na projekt „Zateplení fasády, střechy a rekonstrukce lodžií bytového domu v ul.Poplužní 378,379,380" a zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy a pověřuje starostu města podpisem smluvní dokumentace.

 

15/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří po projednání schvaluje uzavření Dodatku č.2 k úvěrové smlouvě č.10660/11/LCD ze dne 3.8.2011 mezi Českou spořitelnou, a.s. a městem Budyně nad Ohří týkající se změny úrokové sazby a splatnosti úvěru a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č.2.

 

16/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva v termínu od 1.4.2014 dle Přílohy č.1 ze dne 18.12.2013 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění. Rozpis odměn neuvolněným zastupitelům je přiložen k tomuto zápisu a tvoří Přílohu číslo 1.

 

17/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří nesouhlasí se záměrem stavby MVE Hostěnice-Písty.

 

18/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří pověřuje vedení města provedením poptávky na výkonného pořizovatele na projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Budyně nad Ohří v uplynulém období a k pořízení změny č. 4 územního plánu odborně způsobilou osobou.
Zároveň zastupitelstvo stanovuje jako určeného zastupitele pro pořízení změny č. 4 Územního plánu Budyně nad Ohří starostu Ing. Petra Medáčka, CSc. MBA.